KPA w praktyce. Skargi i wnioski

O szkoleniu

Wiedza

  • Podczas szkolenia przedstawione zostaną zagadnienia związane ze stosowaniem przepisów KPA w praktyce orzeczniczej. W praktyczny sposób zostanie przedłożona procedura administracyjna z uwzględnieniem najnowszych zmian i odniesień do postępowań odrębnych. Całość oparta zostanie na praktyce organów administracji publicznej i orzeczeń sądowych

Umiejętności

  • sprawne przeprowadzanie postępowań administracyjnych
  • wydawanie decyzji
  • kompletowanie akt sprawy

Adresaci

  • pracownicy urzędów gmin i miast
  • pracownicy jednostek administracji samorządowej każdego szczebla a także pracownicy administracji rządowej
  • pracownicy organów administracji publicznej zajmujący się opracowywaniem i wydawaniem decyzji administracyjnych

Program szkolenia

Szkolenia wyjazdowe Skargi i wnioski KPA prowadzą tylko doświadczeni praktycy.


KPA w praktyce

1. Wskazanie praktycznych przykładów stosowania KPA przez organy administracji publicznej
2. Zasady postępowania administracyjnego
3. Konsekwencje wprowadzenia i realizacja nowej zasady załatwiana spraw w KPA
4. Warunki konieczne dla wszczęcia postępowania administracyjnego
5. Strona postępowania administracyjnego
6. Podmioty posiadające legitymację czynną w postępowaniu
7. Właściwość organów, wyłączenie pracownika i organu
8. Konsekwencje uchybień w zakresie wyłączeń pracownika/organu
9. Formy rozstrzygnięć w sprawie wyłączeń, tryb i właściwość podmiotów w tych sprawach
10. Pełnomocnictwo, terminy, doręczenia z uwzględnieniem najnowszych zmian – charakter czynności i ich znaczenie dla dalszego postępowania
11. „Elektronizacja” postępowania i jej konsekwencje
12. Prawo strony do wniesienia ponaglenia. Forma, tryb, termin, postępowanie organu w sytuacji wniesienia ponaglenia. Konsekwencje dla organu administracji publicznej związane z wniesieniem ponaglenia przez stronę
13. Przewlekłość postępowania a bezczynność organu administracji publicznej właściwego do załatwienia sprawy. Konsekwencje przewlekłego prowadzenia postępowania oraz bezczynności organu
14. Odpowiedzialność urzędników na podstawie art. 38 k.p.a.
15. Zmiany w sposobach liczenia terminów
16. Błędy w procedurze doręczeń i sposoby ich naprawienia
17. Wezwania
18. Metryka sprawy. Protokoły i adnotacje w KPA
19. Zawieszenie i umorzenie postępowania – problemy praktyczne
20. Mediacja – czyli nowa instytucja w Kodeksie Rozdział 5a
21. Postępowanie uproszczone – kiedy i w jaki sposób jest prowadzone
22. Rozstrzygnięcia kończące postępowanie – możliwe rodzaje i ich skutki dla stron i organu
23. Decyzje administracyjne – rodzaje i charakter oraz skutki. Elementy konieczne decyzji
24. Konstruowanie osnowy i uzasadnienia decyzji uznaniowych
25. Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania i jego konsekwencje
26. Kontrola instancyjna decyzji uznaniowych
27. Instytucja milczącego załatwienia sprawy – przesłanki, tryb postępowania i forma milczącego załatwienia sprawy – wprowadzenie rozdziału 8a
28. Wprowadzanie zmian w wydanej decyzji
29. Czynności organu I instancji, etap międzyinstancyjny – omówienie procedury odwoławczej
30. Czynności organu II instancji. Rozstrzygnięcia organu I i II instancji w postępowaniu odwoławczym i ich charakter
31. Decyzje organu odwoławczego
32. Zakres ingerencji organu II instancji w postępowanie organu I instancji
33. Zmiany w KPA dotyczące podpisu zaufanego
34. Zarządca sukcesyjny – zmiana w kodeksie postępowania administracyjnego
35. Zmiana KPA dotycząca postępowania restrukturyzacyjnego
36. Administracyjne kary pieniężne – przesłanki nałożenia kary, miarkowanie kary, zasady stosowania ulg przy nałożeniu kary, odstąpienie od nałożenia kary, przedawnienie
37. Europejska współpraca administracyjna
38. Postępowanie administracyjne a obowiązki wynikające z przepisów RODO

Skargi i wnioski zgodnie z KPA

1. Podstawy prawne składania skarg i wniosków
2. Zasady ogólne w postępowaniu w przedmiocie skarg i wniosków
3. Charakter i zakres postępowania. Związki z ogólnym postępowaniem administracyjnym
4. Przedmiot skargi i wniosku
5. Kiedy skargę rozpatrujemy jako odwołanie od decyzji?
6. Podmioty uprawnione do składania skarg i wniosków
7. Organy właściwe w sprawach skarg i wniosków
8. Procedura rozpatrywania skarg i wniosków
– forma skarg i wniosków
– czynności organu niewłaściwego
– terminy
9. Skargi  i wnioski dziennikarzy
10. Nadzór i okresowa kontrola załatwiania skarg i wniosków
11. Ostatnia nowelizacja KPA w zakresie skarg i wniosków
12. Orzecznictwo w zakresie skarg i wniosków
13. Problematyka petycji zgodnie z ustawą o petycjach. Jak rozróżnić petycję od skargi, wniosków
14. Podmioty uprawnione do wnoszenia petycji. Sposoby wnoszenia petycji oraz jej treść
15. Formalnoprawne warunki wnoszenia petycji
16. Tryb postępowania z petycjami
– terminy podejmowania czynności
– pozostawienie petycji bez rozpatrzenia
– petycja wielokrotna
– zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji
– związek z postępowaniem skargowym oraz zakres stosowania KPA
17. Najczęściej spotykane problemy


szkolenia wyjazdowe KPA. Skargi i wnioski – z nami praktycznie i przyjemnie


 

TERMINY SZKOLENIA

Name Position
O nas
KRS: 0000364556
REGON: 241710203
NIP: 6342760734
Numer rachunku
ING BANK ŚLĄSKI
17 1050 1399 1000 0023 5086 5685
Kontakt

Instytut Szkoleniowy
A&D Sp. z o.o.
ul. Nowolipki 28A/16
01-019 Warszawa

Pozostałe
szkolenia
Cofnij