Czas Profesjonalnego Księgowego. Podatek VAT – aktualności, praktyka, pułapki i zagrożenia oraz orzecznictwo

Program szkolenia

Szkolenie wyjazdowe VAT 2024 prowadzą tylko doświadczeni praktycy.


VAT 2024 – aktualności, praktyka i orzecznictwo


1. Obowiązkowy KSEF – najważniejsze informacje (stan na maj 2024 r.), w tym:

 • komunikat MF wyznaczający nowe terminy wejścia w życie obowiązkowego KSEF
 • omówienie pierwszej nowelizacji dot. przesunięcia w czasie obowiązkowego KSEF (ustawa nowelizująca z dnia 9 maja 2024 r.)
 • kierunki planowanej, drugiej ustawy nowelizującej dot. przesunięcia w czasie obowiązkowego KSEF

2. Nowe akty prawne w zakresie podatku VAT w 2024 r.

 • nowe rozporządzenie MF dotyczące zwolnień z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej
 • nowe rozporządzenie MF w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług
 • nowe obowiązki dostawców usług płatniczych na gruncie podatku VAT

3. Rozliczanie faktur korygujących „in plus” oraz „in minus” w świetle obecnego orzecznictwa sądów i organów podatkowych

 • faktury korygujące dotyczące obrotu krajowego
 • faktury korygujące dotyczące obrotu międzynarodowego
 • kursy walut stosowane przy fakturach korygujących

4. Przegląd regulacji z zakresu podatku VAT w kontekście trendów w kontrolach organów administracji skarbowej oraz bieżącej problematyki – m.in.:

 • należyta staranność w podatku VAT
 • odliczania podatku VAT w kontekście wyłączeń przewidzianych w art. 88 UVAT
 • odliczania podatku VAT od alkoholu i imprez firmowych
 • kwestie związane z samochodami i podatkiem VAT
 • nieodpłatne przekazania i nieodpłatne świadczenie usług
 • ujmowania najmu prywatnego dla celów podatku VAT u podatnika VAT
 • badania techniczne pojazdów samochodowych a odliczanie 100% podatku VAT
 • jak bronić się przed dodatkowym zobowiązaniem podatkowym w podatku VAT (tzw. sankcja vatowska)
 • pozostałe kwestie

Transakcje międzynarodowe na gruncie VAT

–  praktyka stosowania przepisów, pułapki i zagrożenia


1. Miejsca świadczenia usług na gruncie podatku VAT

 • zasady ogólne ustalania miejsca świadczenia usługi w transakcjach między przedsiębiorcami (podatnikami) – w tym:
  • pojęcie „siedziby działalności gospodarczej”
  • pojęcie „stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej”
 • zasady ogólne ustalania miejsca świadczenia usługi w transakcjach między przedsiębiorcą a konsumentami (itp.)
 • wybrane szczególne zasady dotyczące ustalania miejsca świadczenia usługi dla wybranych kategorii usług – m.in.:
  • miejsce świadczenia usług związanych z nieruchomościami
  • miejsce świadczenia usług transportu

2. Rozliczanie importu usługi przez polskiego podatnika

 • podmiot obowiązany do rozliczenia importu usługi w VAT
 • obowiązek podatkowy
 • podstawa opodatkowania
 • stawka lub zwolnienie od podatku VAT
 • rozliczenie podatku naliczonego
 • dokumentowanie
 • prezentacja importu usług w JPK-V7M/JPK-V7K (część deklaracyjna i część ewidencyjna)

3. Rozliczanie eksportu usługi przez polskiego podatnika

 • obowiązek podatkowy
 • „podstawa opodatkowania”
 • wystawienie faktury
 • czy eksportowana usługa podlega zaewidencjonowaniu na kasie fiskalnej?
 • eksport usług a podatek naliczony
 • prezentacja eksportu usług w JPK-V7M/JPK-V7K (część deklaracyjna i część ewidencyjna)
 • prezentacja eksportu usług w informacji podsumowującej VAT-UE

4. Import/eksport usług – ryzyka i zagrożenia

5. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów 

 • przesłanki uznania transakcji za WDT
 • dwa „rodzaje” WDT
 • obowiązek podatkowy w WDT
 • przesłanki i zasady stosowania 0% stawki podatku VAT względem WDT
 • dokumentacja uprawniająca do zastosowania 0% stawki podatku VAT względem WDT, w tym alternatywa postępowania oparta: na ustawie o VAT lub rozporządzeniu unijnym
 • zagrożenia przy WDT oraz „należyta staranność”

6. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów 

 • przesłanki uznania transakcji za WNT
 • dwa „rodzaje” WNT
 • obowiązek podatkowy w WNT
 • podstawa opodatkowania i wysokość opodatkowania WNT
 • podatek naliczony związany z WNT
 • rozliczanie WNT (JPK, VAT-8, informacja podsumowująca VAT-UE)

 7. Transakcje łańcuchowe (szeregowe) – istota i zagrożenia

 • istota transakcji łańcuchowej
 • dostawa ruchoma” vs „dostawa nieruchoma”
 • zasady przyporządkowania transportu w ramach transakcji łańcuchowej w kontekście transakcji wewnątrzwspólnotowych z uwzględnieniem orzecznictwa

8. Eksport towarów

 • definicja i istota eksportu towarów
 • eksport pośredni a eksport bezpośredni
 • moment powstania obowiązku podatkowego przy eksporcie towarów
 • obowiązek podatkowy a przedpłata
 • zasady ustalania podstawy opodatkowania w eksporcie towarów (w tym m.in. koszty dodatkowe jak np. koszty transportu, załadunku, opakowania itd.)
 • stosowanie 0% stawki podatku VAT względem eksportu towarów, w szczególności
 • dokumenty stanowiące podstawę dla zastosowania 0% i termin na ich zgromadzenie
 • dokument celny w formie elektronicznej a kwestia potwierdzania/weryfikacja jego autentyczności; przechowywania/archiwizacji
 • zasada postępowania w przypadku braku dokumentu stanowiącego podstawę dla zastosowania 0% stawki VAT oraz w razie jego otrzymania z opóźnieniem
 • kwestia stosowania 0% stawki VAT na podstawie dokumentów importowych (otrzymanych od nabywcy)
 • przedpłata na poczet eksportu towarów a stosowanie 0% stawki VAT (w tym wymóg wywozu w ciągu 6 miesięcy)
 • unieważnienie dokumentu celnego przez organ celno-skarbowy a możliwość obrony stawki 0% przy eksporcie towarów
 • dokumentowanie eksportu towarów
 • zagrożenia związane z eksportem towarów

szkolenie wyjazdowe VAT 2024 – z nami praktycznie i przyjemnie


szkolenia wyjazdowe KSEF

O nas
KRS: 0000364556
REGON: 241710203
NIP: 6342760734
Numer rachunku
ING BANK ŚLĄSKI
17 1050 1399 1000 0023 5086 5685
Kontakt

Instytut Szkoleniowy
A&D Sp. z o.o.
ul. Nowolipki 28A/16
01-019 Warszawa

Pozostałe
szkolenia
Cofnij