Czas Profesjonalnego Księgowego. WNT i WDT oraz podatek u źródła – praktyka, pułapki i zagrożenia

Program szkolenia

Szkolenie wyjazdowe WNT i WDT oraz podatek u źródła prowadzą tylko doświadczeni praktycy.


Transakcje międzynarodowe na gruncie VAT

–  praktyka stosowania przepisów, pułapki i zagrożenia


1. Miejsca świadczenia usług na gruncie podatku VAT

 • zasady ogólne ustalania miejsca świadczenia usługi w transakcjach między przedsiębiorcami (podatnikami) – w tym:
  • pojęcie „siedziby działalności gospodarczej”
  • pojęcie „stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej”
 • zasady ogólne ustalania miejsca świadczenia usługi w transakcjach między przedsiębiorcą a konsumentami (itp.)
 • wybrane szczególne zasady dotyczące ustalania miejsca świadczenia usługi dla wybranych kategorii usług – m.in.:
  • miejsce świadczenia usług związanych z nieruchomościami
  • miejsce świadczenia usług transportu

2. Rozliczanie importu usługi przez polskiego podatnika

 • podmiot obowiązany do rozliczenia importu usługi w VAT
 • obowiązek podatkowy
 • podstawa opodatkowania
 • stawka lub zwolnienie od podatku VAT
 • rozliczenie podatku naliczonego
 • dokumentowanie
 • prezentacja importu usług w JPK-V7M/JPK-V7K (część deklaracyjna i część ewidencyjna)

3. Rozliczanie eksportu usługi przez polskiego podatnika

 • obowiązek podatkowy
 • „podstawa opodatkowania”
 • wystawienie faktury
 • czy eksportowana usługa podlega zaewidencjonowaniu na kasie fiskalnej?
 • eksport usług a podatek naliczony
 • prezentacja eksportu usług w JPK-V7M/JPK-V7K (część deklaracyjna i część ewidencyjna)
 • prezentacja eksportu usług w informacji podsumowującej VAT-UE

4. Import/eksport usług – ryzyka i zagrożenia

5. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów 

 • przesłanki uznania transakcji za WDT
 • dwa „rodzaje” WDT
 • obowiązek podatkowy w WDT
 • przesłanki i zasady stosowania 0% stawki podatku VAT względem WDT
 • dokumentacja uprawniająca do zastosowania 0% stawki podatku VAT względem WDT, w tym alternatywa postępowania oparta: na ustawie o VAT lub rozporządzeniu unijnym
 • zagrożenia przy WDT oraz „należyta staranność”

6. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów 

 • przesłanki uznania transakcji za WNT
 • dwa „rodzaje” WNT
 • obowiązek podatkowy w WNT
 • podstawa opodatkowania i wysokość opodatkowania WNT
 • podatek naliczony związany z WNT
 • rozliczanie WNT (JPK, VAT-8, informacja podsumowująca VAT-UE)

 7. Transakcje łańcuchowe (szeregowe) – istota i zagrożenia

 • istota transakcji łańcuchowej
 • dostawa ruchoma” vs „dostawa nieruchoma”
 • zasady przyporządkowania transportu w ramach transakcji łańcuchowej w kontekście transakcji wewnątrzwspólnotowych z uwzględnieniem orzecznictwa

8. Eksport towarów

 • definicja i istota eksportu towarów
 • eksport pośredni a eksport bezpośredni
 • moment powstania obowiązku podatkowego przy eksporcie towarów
 • obowiązek podatkowy a przedpłata
 • zasady ustalania podstawy opodatkowania w eksporcie towarów (w tym m.in. koszty dodatkowe jak np. koszty transportu, załadunku, opakowania itd.)
 • stosowanie 0% stawki podatku VAT względem eksportu towarów, w szczególności
 • dokumenty stanowiące podstawę dla zastosowania 0% i termin na ich zgromadzenie
 • dokument celny w formie elektronicznej a kwestia potwierdzania/weryfikacja jego autentyczności; przechowywania/archiwizacji
 • zasada postępowania w przypadku braku dokumentu stanowiącego podstawę dla zastosowania 0% stawki VAT oraz w razie jego otrzymania z opóźnieniem
 • kwestia stosowania 0% stawki VAT na podstawie dokumentów importowych (otrzymanych od nabywcy)
 • przedpłata na poczet eksportu towarów a stosowanie 0% stawki VAT (w tym wymóg wywozu w ciągu 6 miesięcy)
 • unieważnienie dokumentu celnego przez organ celno-skarbowy a możliwość obrony stawki 0% przy eksporcie towarów
 • dokumentowanie eksportu towarów
 • zagrożenia związane z eksportem towarów

WHT (PODATEK U ŹRÓDŁA) 2024


1. Omówienie pojęć dotyczących podatku u źródła

 • źródła prawa międzynarodowego
 • umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania
 • konwencja MLI (zasady działania, wpływ na polskie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania)
 • nieograniczony i ograniczony obowiązek podatkowy w świetle ustawy CIT/PIT
 • rezydencja podatkowa
 • certyfikat rezydencji (m.in. definicja w świetle ustawy CIT/PIT, okres ważności, znaczenie w świetle rozliczeń WHT)
 • beneficial owner (m.in. definicja rzeczywistego właściciela w ustawach o CIT i PIT, przesłanka otrzymania danej należności dla własnej korzyści i przesłanka pośrednika przesłanka prowadzenia rzeczywistej działalności gospodarczej – projekt objaśnień podatkowych z 25.09.2023)

2. Podatek  u źródła

 • należności nierezydentów objęte podatkiem u źródła
 • pojęcie należytej staranności w świetle interpretacji podatkowych i orzeczeń sądowych
 • konsekwencje wypłaty należności powyżej 2 mln zł
 • stawki podatku u źródła
 • ubruttowienie należności

3. Pobór WHT i stosowania preferencji

 • Relief at source (warunki stosowania zwolnień i obniżonych stawek WHT)
 • Pay and Refund ( konsekwencje stosowania mechanizmu, zwrot podatku pobranego w procedurze Pay and Refund, wyłączenie stosowania mechanizmu – oświadczenie, opinia o stosowaniu preferencji itp.)

4. Praktyczne przykłady rozliczenia WHT w świetle interpretacji i orzeczeń

 • opodatkowanie należności licencyjnych (odsetki, prawa autorskie, należności za udostępnienie tajemnicy receptury lub procesu produkcyjnego, za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, w tym także środka transportu, urządzenia handlowego lub naukowego, za informacje związane ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how)
 • opodatkowanie dywidend
 • opodatkowanie usług niematerialnych (m.in. doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze)
 • opodatkowanie wypłaty należności o których mowa w art. 13 pkt 2 i 6-9 ustawy o PIT

5. Obowiązki płatnika

 • obowiązki dokumentacyjne
 • zasady poboru podatku i terminy wpłaty do US
 • deklaracje PIT-8AR, CIT-10Z
 • informacje IFT-1/1R; IFT-2/2R

szkolenie wyjazdowe WNT i WDT oraz podatek u źródła – z nami praktycznie i przyjemnie


 

O nas
KRS: 0000364556
REGON: 241710203
NIP: 6342760734
Numer rachunku
ING BANK ŚLĄSKI
17 1050 1399 1000 0023 5086 5685
Kontakt

Instytut Szkoleniowy
A&D Sp. z o.o.
ul. Nowolipki 28A/16
01-019 Warszawa

Pozostałe
szkolenia
Cofnij