Czas Profesjonalnego Kadrowego. Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego z tytułu choroby i macierzyństwa – wszystkie zmiany wynikające z aktualnego stanu prawnego. Urlopy i zwolnienia od pracy. Dyrektywa work-life-balance

O szkoleniu

Cel szkolenia

Usystematyzowanie wiedzy uczestników w kontekście  zmian  wprowadzonych komentarzami  ZUS, aktualną wykładnią, orzecznictwem  i stanowiskiem ZUS.

Program szkolenia

Szkolenia wyjazdowe “Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego z tytułu choroby i macierzyństwa – wszystkie zmiany wynikające z aktualnego stanu prawnego. Urlopy i zwolnienia od pracy. Dyrektywa work-life-balance” prowadzą tylko doświadczeni praktycy.


Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego z tytułu choroby i macierzyństwa


Świadczenia krótkoterminowe z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego  w kontekście zmian wprowadzonych komentarzami ZUS

1. Wynagrodzenie za czas choroby, zasiłki chorobowe, świadczenie rehabilitacyjne

2. Okres wyczekiwania na świadczenia chorobowe

 • Ustalanie okresu wyczekiwania
 • Prawo do świadczenia chorobowe od pierwszego dnia ubezpieczenia

3. Okres zasiłkowy

 • Zasady ustalania
 • Zliczania okresów niezdolności do pracy
 • Okres zasiłkowy, a urlop na poratowanie zdrowia
 • Okres zasiłkowy po ustaniu ubezpieczenia

4. Wysokość zasiłków

5. Brak prawa do świadczenia chorobowego

6. Kontrola orzekania i kontrola wykorzystywania zwolnień lekarskich

 

Podstawa wymiaru zasiłków pracowników

1. Wynagrodzenie przyjmowane do podstawy wymiaru zasiłków.

2. Podstawa wymiaru zasiłku w przypadku nie osiągnięcia wynagrodzenia za pełny miesiąc .

3. Podstawa wymiaru zasiłków w kontekście zmian do kodeksu pracy- zmiana stanowiska ZUS

4. Wyłączanie miesięcy z podstawy wymiaru zasiłków

5. Składniki wynagrodzenie nie uwzględniane w podstawie wymiaru zasiłków

6. Przychody z umów cywilnoprawnych w podstawie wymiaru zasiłków – zmiana stanowiska ZUS

7. Premie i inne składniki uwzględniane w podstawie wymiaru zasiłków – premie miesięczne regulaminowe i uznaniowe, premie kwartalne, premie roczne

8. Zamiana zasad wynagradzania na podstawę wymiaru zasiłków

9. Minimalnego wynagrodzenie za pracę a podstawa wymiaru zasiłków

10. Zmiana wymiaru czasu pracy, a podstawa wymiaru zasiłków

11. Składniki przyznane do określonego terminu

12. Składniki wynagrodzenia przyjmowane do podstawy wymiaru zasiłków w kwocie faktycznie wypłaconej i po uzupełnieniu

13. Składniki wypłacone zaliczkowo, a podstawa wymiaru zasiłków

14. Zaprzestanie wypłaty danego składnika

 

Zasiłek macierzyński za okres urlopu macierzyńskiego

1. Wymiar urlopu macierzyńskiego na podstawie kodeksu pracy

2. Wypłata zasiłku macierzyńskiego innemu członkowi najbliższej rodziny

3. Przerwa w pobieraniu zasiłku macierzyńskiego

4. Rezygnacja z zasiłku macierzyńskiego

5. Wysokość zasiłku macierzyńskiego

6. Zasiłek macierzyński w przypadku przyjęcia dziecka na wychowanie i wystąpienia do sądu opiekuńczego z wnioskiem o jego przysposobienie

7. Zasiłek macierzyński w przypadku przyjęcia na wychowanie dziecka w ramach rodziny zastępczej

 

Zasiłek macierzyński na urlopie rodzicielskim

1. Wymiar urlopu rodzicielskiego

2. Dzielenie urlopu rodzicielskiego na części

3. Wysokość zasiłku macierzyńskiego, wyrównanie.

4. Nieprzenaszalna część urlopu rodzicielskiego

5. Wydłużenie urlopu rodzicielskiego w razie podjęcia pracy u swojego pracodawcy sposoby obliczania okresu wydłużenia

6. Uprawnienia dla pracowników którzy w dniu 2 sierpnia 2022 r. przebywali na urlopie rodzicielskim lub byli do niego uprawnieni.

 

Zasiłek macierzyński na urlopie ojcowskim

1. Zasiłek macierzyński na urlopie ojcowskim dla dzieci urodzonych do 25 kwietnia 2023 r oraz urodzonych od 26 kwietnia 2023 roku

2. Okres wypłaty zasiłku macierzyńskiego

3. Wysokość zasiłku macierzyńskiego


Urlopy i zwolnienia od pracy


1. Nabycie prawa i wymiar urlopów wypoczynkowych pracowników – informacje ogólne

2. Proporcjonalny urlop wypoczynkowy pracownika pełnoetatowego i niepełnoetatowego

 • zasady zaokrąglania przy obliczeniach urlopowych
 • zmiana pracodawcy w trakcie roku
 • urlop proporcjonalny niepełnoetatowca
 • zmiana wymiaru etatu w trakcie miesiąca
 • urlop uzupełniający – stały czy proporcjonalny?
 • potrącanie urlopu z tytułu nadwyżkowego wykorzystania u poprzedniego pracodawcy
 • pula urlopowa i udzielanie urlopu na godziny

3. Nabycie urlopu w pierwszym roku kariery zawodowej

 • rozliczanie urlop z dołu
 • brak obowiązku zaokrąglania wymiaru urlopu
 • rozliczanie urlopu przy zmianie pracodawcy w trakcie pierwszego roku pracy
 • pierwszy urlop w przypadku podjęcia pracy w ostatnich tygodniach roku kalendarzowego

4. Tryby udzielania urlopu wypoczynkowego i zmiana terminu urlopu

 • termin końcowy udzielenia urlopu wypoczynkowego
 • realizacja wymogu zaplanowania co najmniej 14-dniowej części urlopu wypoczynkowego – prawo czy obowiązek
 • plan urlopowy a wnioski urlopowe – różnica z punktu widzenia uprawnień pracodawcy
 • urlop udzielany na żądanie pracownika (czy pracodawca może odmówić udzielenia takiego urlopu, forma składania wniosku, termin złożenia wniosku, data wykorzystania urlopu na żądanie)
 • przymusowe udzielenie pracownikowi urlopu wypoczynkowego (okres wypowiedzenia, problem z terminowym wykorzystaniem urlopu)
 • zmiana terminu urlopu z uwagi na potrzeby pracodawcy
 • choroba pracownika i inne okoliczności uniemożliwiające kontynuację urlopu

5. Staż pracy do celów urlopowych

 • okresy uwzględniane i pomijane w stażu pracy
 • zagraniczny staż pracy
 • edukacja w stażu pracy
 • zasiłek dla bezrobotnych i stypendia stażowe
 • okresy pracy na roli w stażu ogólnozakładowym
 • metody sumowania poszczególnych okresów zatrudnienia

6. Realizacja urlopów na zasadach szczególnych

 • grupy zawodowe uprawnione do urlopów na zasadach szczególnych
 • urlop dodatkowy pracownika niepełnosprawnego (ustalenie łączne czy oddzielne, nieterminowe dostarczenie orzeczenia o niepełnosprawności, rozliczanie proporcjonalne urlopu dodatkowego, data od której ustala się uprawnienia)

7. Urlop bezpłatny

 • tryb udzielenia urlopu bezpłatnego
 • zakaz stosowania przymusowych urlopów bezpłatnych na czas przestoju
 • urlop bezpłatny a staż pracy

8. Nieobecności w pracy oraz zwolnienia od pracy

 • nieobecności usprawiedliwione i nieusprawiedliwione
 • „urlopy okolicznościowe”
 • zwolnienia od pracy
 • sposoby i zasady usprawiedliwiania nieobecności

9. Urlopy i zwolnienia związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych

 • pracownicy uprawnieni do urlopów i zwolnień
 • wymiar urlopu szkoleniowego i dodatkowych zwolnień
 • umowa lojalnościowa
 • problem dorozumianego przyznania uprawnień

10. Zasady naliczania i wypłaty wynagrodzenia za urlop oraz ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop


Dyrektywa work-life-balance – wpływ obowiązku wdrożenia na prawa i obowiązki stron stosunku pracy


 1. Kodeks pracy po zmianach w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów
 2. Zasady i formy udzielania dni wolnych w związku z siłą wyższą
 3. Nowy urlop opiekuńczy – prawo i zasady udzielania
 4. Urlop rodzicielski – nowe zasady udzielania
 5. Urlop ojcowski – nowe zasady udzielania
 6. Zmiana wysokości zasiłku za czas urlopu rodzicielskiego i macierzyńskiego
 7. Uprawnienia dla rodziców dzieci do 8 roku życia dziecka
 8. Elastyczna organizacja pracy – kto i na jakich warunkach może z niej skorzystać
 9. Dodatkowa ochrona pracowników korzystających z rozwiązań wprowadzonych dyrektywą work-life-balance

szkolenia wyjazdowe “Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego z tytułu choroby i macierzyństwa – wszystkie zmiany wynikające z aktualnego stanu prawnego. Urlopy i zwolnienia od pracy. Dyrektywa work-life-balance” – z nami praktycznie i przyjemnie


 

O nas
KRS: 0000364556
REGON: 241710203
NIP: 6342760734
Numer rachunku
ING BANK ŚLĄSKI
17 1050 1399 1000 0023 5086 5685
Kontakt

Instytut Szkoleniowy
A&D Sp. z o.o.
ul. Nowolipki 28A/16
01-019 Warszawa

Pozostałe
szkolenia
Cofnij