Czas Profesjonalnego Kadrowego. Prawo Pracy: Stosunek Pracy, Dokumentacja Pracownicza, Urlopy, Czas Pracy – zmiany oraz bieżące problemy

O szkoleniu

Wiedza

Celem szkolenia Prawo Pracy 2024 jest przekazanie wiedzy z zakresu zmian w prawie pracy, ze szczególnym uwzględnieniem zmian dotyczących zasad tworzenia dokumentacji pracowniczej z przeznaczeniem dla wszystkich pracowników zajmujących się sprawami pracowniczymi.
Przedmiotem szkolenia jest przygotowanie do nowych rewolucyjnych zmian w prawie pracy wynikających z konieczności implementacji do polskiego porządku prawnego dyrektyw UE: (Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej, Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów).
Wykład połączony z analizą przypadków (proponowanych przez trenera i zgłaszanych przez uczestników), dyskusja moderowana.

Umiejętności

 • praktyczne zastosowanie zmian w przepisach w sprawie przejrzystych form zatrudniania,  nieobecności usprawiedliwionych w pracy
 • wdrożenie przepisów związanych ze zmianami w zakresie uprawnień pracowniczych – rodzicielstwa
 • prawidłowego prowadzenia dokumentacji pracowniczej, aktualizacji dokumentacji pracowniczej  w związku ze zmianami
 • świadomość odpowiedzialności pracodawcy oraz jego obowiązków względem organów sprawujących kontrolę w tym zakresie

Adresaci

 • osoby chcące pogłębić swoją wiedzę na temat zmian w prawie pracy
 • osoby pracujące w działach personalnych
 • doświadczeni praktycy

Program szkolenia

Szkolenia wyjazdowe Prawo Pracy 2024 prowadzą tylko doświadczeni praktycy.


STOSUNEK PRACY


I. Nawiązanie stosunku pracy

1. Rodzaje umów o pracę

 • umowa o pracę na czas nieokreślony
 • umowa o pracę na czas określony
  • na jak długi okres można zawrzeć umowę na czas określony i czy istnieją wyjątki?
  • na co należy zwrócić uwagę przy zawieraniu kolejnych umów na czas określony z tym samym pracownikiem?
  • kiedy warto zawrzeć umowę o pracę na tzw. „zastępstwo”?
  • nowa zasady wypowiadania umów na czas określony
 • umowa na okres próbny
  • cel umowy na okres próbny oraz okresy trwania
  • zasady zawierania umów na okres próbny
 • treść umowy o pracę po zmianach

II. Zmiana warunków umowy o pracę

1. Porozumienie zmieniające

2. Wypowiedzenie zmieniające

III. Ustanie stosunku pracy

1. Sposoby ustania stosunku pracy

2. Zasady wypowiadania i rozwiązywania umów o pracę

 • jak zgodnie z prawem rozstać się z pracownikiem
 • porozumienie stron – najbardziej bezkonfliktowy sposób rozstania się z pracownikiem?
 • jak prawidłowo uzasadnić wniosek o wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę na czas określony oraz nieokreślony
 • jak precyzyjnie i dokładnie przełożony winien wskazać przyczynę wypowiedzenia lub rozwiązania umowy
 • jak rozwiązać umowę o pracę zawartą na okres próbny i umowę na czas określony

3. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

 • „dyscyplinarka” (art. 52 K.p.)
 • rozwiązanie umowy o pracę w przypadku długotrwałej choroby, czy są jakieś szczególne uwarunkowania

4. Ochrona przed rozwiązaniem i wypowiedzeniem umowy o pracę

IV. Stosunek pracy w świetle orzecznictwa sądowego

Omówienie rozstrzygnięć sądowych w zakresie nawiązania, zmiany i ustania stosunku pracy

V. Odpowiedzialność porządkowa pracowników

1. Przesłanki odpowiedzialności porządkowej

2. Katalog kar jakie pracodawca ma prawo stosować wobec pracowników naruszających zasady obowiązujące w zakładzie pracy

3. Zasady nakładania kar porządkowych

VI. Obowiązki pracodawcy względem osób pełniących służbę lub powołanych do służby wojskowej w trakcie zatrudnienia

 • obowiązki pracodawców względem pracowników ze względu na formą powołania
 • wpływ służby na uprawnienia pracownicze
 • ochrona w zakresie trwałości stosunku pracy

DOKUMENTACJA PRACOWNICZA


1. Prowadzenie dokumentacji pracowniczej

 • formy prowadzenia dokumentacji pracowniczej
 • zmiana formy prowadzenia dokumentacji pracowniczej
 • udostępnianie lub kopiowanie dokumentacji
 • niszczenie i usuwanie dokumentacji
 • wymogi w zakresie przechowywania dokumentacji papierowej

2. Najważniejsze zasady prowadzenia akt osobowych

 • podział akt osobowych na części A, B, C, D i E – szczegółowa charakterystyka poszczególnych części akt osobowych
 • sposób gromadzenia dokumentów w poszczególnych częściach akt
 • usuwanie dokumentów z akt osobowych

3. Dokumentacja związana z ewidencjonowaniem czasu pracy – rejestrowanie i prowadzenie ewidencji czasu pracy

 • części składowe dokumentacji związanej z ewidencjonowaniem czasu pracy
 • udostępnianie ewidencji czasu pracy i wprowadzanie zmian

4. Dokumentacja płacowa

5. Dokumentowanie urlopów wypoczynkowych

6. Dokumentacja przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, zasady wypłaty ekwiwalentu

7. Zasady i okresy przechowywania dokumentacji pracowniczej

8. ZFŚS, a RODO – badanie sytuacji życiowej osób uprawnionych w świetle przepisów ustawy o ZFŚS uwzględniających wymogi rozporządzenia unijnego RODO

9. Konsekwencje nieprawidłowości w zakresie dokumentacji pracowniczej

 • odpowiedzialność i wykroczenia dotyczące nieprawidłowości w zakresie prowadzenia dokumentacji pracowniczej

10. Skrócenie okresu przechowywania/archiwizowania dokumentacji pracowniczej

11. Omówienie wybranych dokumentów pracowniczych

 • umowa o pracę, z uwzględnieniem nowych wymogów co do treści umowy od 26 kwietnia 2023 r.
 • oświadczenia: o wypowiedzeniu umowy o pracę i o rozwiązaniu umowy bez wypowiedzenie – wymogi formalne
 • dodatkowa informacja o warunkach zatrudnienia wg stanu obowiązującego od 26 kwietnia 2023 r.
 • świadectwo pracy po zmianach przepisów w 2023 r. (praca zdalna, wdrożenie dyrektywy work life balance) – omówienie szczegółów zmian i poprawności ich wykazywania w treści świadectwa pracy

 


URLOPY i ZWOLNIENIA OD PRACY


1. Nabycie prawa i wymiar urlopów wypoczynkowych pracowników – informacje ogólne

2. Proporcjonalny urlop wypoczynkowy pracownika pełnoetatowego i niepełnoetatowego

 • zasady zaokrąglania przy obliczeniach urlopowych
 • zmiana pracodawcy w trakcie roku
 • urlop proporcjonalny niepełnoetatowca
 • zmiana wymiaru etatu w trakcie miesiąca
 • urlop uzupełniający – stały czy proporcjonalny?
 • potrącanie urlopu z tytułu nadwyżkowego wykorzystania u poprzedniego pracodawcy
 • pula urlopowa i udzielanie urlopu na godziny

3. Nabycie urlopu w pierwszym roku kariery zawodowej

 • rozliczanie urlop z dołu
 • brak obowiązku zaokrąglania wymiaru urlopu
 • rozliczanie urlopu przy zmianie pracodawcy w trakcie pierwszego roku pracy
 • pierwszy urlop w przypadku podjęcia pracy w ostatnich tygodniach roku kalendarzowego

4. Tryby udzielania urlopu wypoczynkowego i zmiana terminu urlopu

 • termin końcowy udzielenia urlopu wypoczynkowego
 • realizacja wymogu zaplanowania co najmniej 14-dniowej części urlopu wypoczynkowego – prawo czy obowiązek
 • plan urlopowy a wnioski urlopowe – różnica z punktu widzenia uprawnień pracodawcy
 • urlop udzielany na żądanie pracownika (czy pracodawca może odmówić udzielenia takiego urlopu, forma składania wniosku, termin złożenia wniosku, data wykorzystania urlopu na żądanie)
 • przymusowe udzielenie pracownikowi urlopu wypoczynkowego (okres wypowiedzenia, problem z terminowym wykorzystaniem urlopu)
 • zmiana terminu urlopu z uwagi na potrzeby pracodawcy
 • choroba pracownika i inne okoliczności uniemożliwiające kontynuację urlopu

5. Staż pracy do celów urlopowych

 • okresy uwzględniane i pomijane w stażu pracy
 • zagraniczny staż pracy
 • edukacja w stażu pracy
 • zasiłek dla bezrobotnych i stypendia stażowe
 • okresy pracy na roli w stażu ogólnozakładowym
 • metody sumowania poszczególnych okresów zatrudnienia

6. Realizacja urlopów na zasadach szczególnych

 • grupy zawodowe uprawnione do urlopów na zasadach szczególnych
 • urlop dodatkowy pracownika niepełnosprawnego (ustalenie łączne czy oddzielne, nieterminowe dostarczenie orzeczenia o niepełnosprawności, rozliczanie proporcjonalne urlopu dodatkowego, data od której ustala się uprawnienia)

7. Urlop bezpłatny

 • tryb udzielenia urlopu bezpłatnego
 • zakaz stosowania przymusowych urlopów bezpłatnych na czas przestoju
 • urlop bezpłatny a staż pracy

8. Nieobecności w pracy oraz zwolnienia od pracy

 • nieobecności usprawiedliwione i nieusprawiedliwione
 • „urlopy okolicznościowe”
 • zwolnienia od pracy
 • sposoby i zasady usprawiedliwiania nieobecności

9. Urlopy i zwolnienia związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych

 • pracownicy uprawnieni do urlopów i zwolnień
 • wymiar urlopu szkoleniowego i dodatkowych zwolnień
 • umowa lojalnościowa
 • problem dorozumianego przyznania uprawnień

10. Zasady naliczania i wypłaty wynagrodzenia za urlop oraz ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop


DYREKTYWA WORK-LIFEBALANCE – wpływ obowiązku wdrożenia na prawa i obowiązki stron stosunku pracy


 1. Kodeks pracy po zmianach w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów
 2. Zasady i formy udzielania dni wolnych w związku z siłą wyższą
 3. Nowy urlop opiekuńczy – prawo i zasady udzielania
 4. Urlop rodzicielski – nowe zasady udzielania
 5. Urlop ojcowski – nowe zasady udzielania
 6. Zmiana wysokości zasiłku za czas urlopu rodzicielskiego i macierzyńskiego
 7. Uprawnienia dla rodziców dzieci do 8 roku życia dziecka
 8. Elastyczna organizacja pracy – kto i na jakich warunkach może z niej skorzystać
 9. Dodatkowa ochrona pracowników korzystających z rozwiązań wprowadzonych dyrektywą work-life-balance

CZAS PRACY


1. Definicje z zakresu czasu pracy – usystematyzowanie wiedzy

 • czas pracy
 • normy czasu pracy a wymiar czasu pracy
 • doba pracownicza
 • tydzień
 • rozkład czasu pracy
 • okres rozliczeniowy
 • odpoczynki
 • przerwy w pracy

2. Zasady dotyczące organizacji czasu pracy – wymiar czasu pracy, systemy, rozkłady i okresy rozliczeniowe czasu pracy

 • wymiar czasu pracy w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy – zasady ustalania
 • obowiązkowe zapisy dotyczące czasu pracy w umowach o pracę zawieranych na część etatu
 • normy czasu pracy oraz wymiar czasu pracy w informacji o dodatkowych warunkach zatrudnienia
 • systemy czasu pracy, rozkłady czasu pracy oraz okresy rozliczeniowe – rodzaje oraz zasady ich
 • wprowadzania na gruncie zakładu pracy (układy zbiorowe, regulaminy, obwieszczenia i inne)
 • zadaniowy czas pracy – jak i w stosunku do kogo może być stosowany?
 • ruchomy i elastyczny czas pracy – szczególne rozkłady czasu pracy – na czym polegają i jak je wprowadzić i stosować w zakładzie pracy
 • zasada 5-dniowego tygodnia pracy w różnych systemach i rozkładach czasu pracy – co oznacza i dlaczego jest tak istotna

3. Praca w godzinach nadliczbowych i w dniach wolnych od pracy

 • definicja godzin nadliczbowych
 • dopuszczalność pracy w godzinach nadliczbowych
 • godziny nadliczbowe – obowiązek czy przywilej pracownika?
 • rodzaje godzin nadliczbowych i zasady ich kwalifikowania w różnych systemach czasu pracy
 • godziny ponadwymiarowe i nadliczbowe niepełnoetatowców
 • rekompensata pracy w godzinach nadliczbowych – czas wolny oraz dni wolne
 • dopuszczalność finansowej rekompensaty za pracę w godzinach nadliczbowych – wynagrodzenie i dodatki jak je prawidłowo naliczyć
 • rozliczanie godzin nadliczbowych a okres rozliczeniowy

4. Praca w niedziele i święta

 • dopuszczalność pracy w niedziele i święta
 • rozliczanie pracy w niedziele i święta – kiedy niedziela i święto jest zwykłym dniem pracy?
 • praca w niedziele i święta a zasada 5-dniowego tygodnia pracy
 • praca w niedziele i święta a godziny nadliczbowe z tytułu przekroczenia normy dobowej i tygodniowej
 • zakaz pracy w niedziele – kogo dotyczy?

5. Praca w porze nocnej

 • definicja pory nocnej i zasady jej wprowadzania w zakładzie pracy
 • pracownik pracujący w nocy
 • zakazy w zakresie pracy w porze nocnej
 • pora nocna a nadgodziny
 • rozliczenie finansowe pracy w porze nocnej – dodatki ustawowe i wewnątrzzakładowe

6. Dyżur

 • pojęcie dyżuru
 • dopuszczalność dyżuru
 • dyżur a godziny nadliczbowe

7. Wyjścia prywatne

 • wniosek o wyjście prywatne
 • możliwość i zasady odpracowania wyjścia prywatnego
 • odpracowanie oraz nieodpracowanie wyjścia prywatnego a prawidłowe rozliczenie wynagrodzenia
 • wyjścia prywatne a godziny nadliczbowe
 • dokumentowanie wyjść prywatnych

8. Czas pracy osób zarządzających zakładem pracy lub jego wydzieloną jednostką

9. Czas pracy pracowników niepełnosprawnych

10. Planowanie i rozliczenie czasu pracy

 • planowanie czasu pracy w różnych systemach czasu pracy i w różnych okresach rozliczeniowych
 • harmonogramy czasu pracy: zasady sporządzania przy uwzględnieniu obowiązującego nominału, odpoczynków dobowych i tygodniowych, zasada 5-dniowego tygodnia
 • zasady wprowadzania zmian w zaplanowanym harmonogramie/rozkładzie czasu pracy
  praca zmianowa a harmonogram
 • dwukrotne rozpoczynanie pracy w tej samej dobie pracowniczej
 • plan pracy, a rozliczenie czasu faktycznie przepracowanego
 • wpływ zwolnienia lekarskiego na rozliczenie czasu pracy
 • urlop wypoczynkowy, a zmiana grafiku/harmonogramu czasu pracy
 • rozliczenia czasu pracy w przypadku nieprzepracowania przez pracownika pełnego okresu rozliczeniowego
 • ograniczenia w zakresie czasu pracy a jego planowanie
  • dopuszczalna liczba godzin pracy w skali dnia, tygodnia, miesiąca, okresu rozliczeniowego
  • rodzaje i limity godzin nadliczbowych
  • konieczność zapewnienia odpoczynku dobowego i tygodniowego – na czym polega

10. Czas pracy a szkolenia, badania lekarskie i podróże służbowe – jak prawidłowo rozliczyć czas pracy pracownika

11. Dokumentowanie czasu pracy

 • co wchodzi w skład dokumentacji dotyczącej ewidencjonowania czasu pracy
 • ewidencja czasu pracy – obowiązek i zasady jej prowadzenia
 • udostępnianie ewidencji czasu pracy i wprowadzanie do niej zmian
 • listy obecności i inne dokumenty oraz sposoby potwierdzające przybycie i obecność pracowników w pracy – obowiązki, zasady i obostrzenia
 • przechowywanie dokumentacji dotyczącej czasu pracy

12. Konsekwencje naruszania przepisów o czasie pracy dla pracownika i dla pracodawcy

 • kary porządkowe wymierzane przez pracodawcę dla pracowników nieprzestrzegających przepisów o czasie pracy
 • obowiązki oraz zakres odpowiedzialności: pracodawcy, kierowników/dowódców zmiany / brygadzistów z tytułu niewłaściwej organizacji i rozliczenia czasu pracy podległych pracowników (odpowiedzialność porządkowa, odpowiedzialność karna)

13. Nowe uprawnienia pracownicze

 • urlop opiekuńczy
 • zwolnienie z powodu siły wyższej
 • elastyczna organizacja pracy

szkolenia wyjazdowe Prawo Pracy 2024 – z nami praktycznie i przyjemnie


szkolenie wyjazdowe prawo pracy 2024

TERMINY SZKOLENIA

Name Position
Czas Profesjonalnego Kadrowego. Prawo Pracy 2024 – zmiany oraz bieżące problemy 24.09.2024 - 27.09.2024 Zakopane
Czas Profesjonalnego Kadrowego. Prawo Pracy 2024 – zmiany oraz bieżące problemy 22.10.2024 - 25.10.2024 Zakopane
Czas Profesjonalnego Kadrowego. Prawo Pracy 2024 – zmiany oraz bieżące problemy 26.11.2024 - 29.11.2024 Zakopane
Czas Profesjonalnego Kadrowego. Prawo Pracy 2024 – zmiany oraz bieżące problemy 01.10.2024 - 04.10.2024 Gdańsk
Czas Profesjonalnego Kadrowego. Prawo Pracy 2024 – zmiany oraz bieżące problemy 12.11.2024 - 15.11.2024 Gdańsk
Czas Profesjonalnego Kadrowego. Prawo Pracy 2024 – zmiany oraz bieżące problemy 17.09.2024 - 20.09.2024 Kołobrzeg
Czas Profesjonalnego Kadrowego. Prawo Pracy 2024 – zmiany oraz bieżące problemy 10.09.2024 - 13.09.2024 Karpacz
Czas Profesjonalnego Kadrowego. Prawo Pracy 2024 – zmiany oraz bieżące problemy 08.10.2024 - 11.10.2024 Karpacz
Czas Profesjonalnego Kadrowego. Prawo Pracy 2024 – zmiany oraz bieżące problemy 26.11.2024 - 29.11.2024 Karpacz
Czas Profesjonalnego Kadrowego. Prawo Pracy 2024 – zmiany oraz bieżące problemy 20.08.2024 - 23.08.2024 Sopot
Czas Profesjonalnego Kadrowego. Prawo Pracy 2024 – zmiany oraz bieżące problemy 03.09.2024 - 06.09.2024 Sopot
Czas Profesjonalnego Kadrowego. Prawo Pracy 2024 – zmiany oraz bieżące problemy 24.09.2024 - 27.09.2024 Sopot
Czas Profesjonalnego Kadrowego. Prawo Pracy 2024 – zmiany oraz bieżące problemy 15.10.2024 - 18.10.2024 Sopot
Czas Profesjonalnego Kadrowego. Prawo Pracy 2024 – zmiany oraz bieżące problemy 19.11.2024 - 22.11.2024 Sopot
Czas Profesjonalnego Kadrowego. Prawo Pracy 2024 – zmiany oraz bieżące problemy 18.06.2024 - 21.06.2024 Kraków
Czas Profesjonalnego Kadrowego. Prawo Pracy 2024 – zmiany oraz bieżące problemy 10.09.2024 - 13.09.2024 Kraków
Czas Profesjonalnego Kadrowego. Prawo Pracy 2024 – zmiany oraz bieżące problemy 17.09.2024 - 20.09.2024 Wisła
Czas Profesjonalnego Kadrowego. Prawo Pracy 2024 – zmiany oraz bieżące problemy 15.10.2024 - 18.10.2024 Wisła
Czas Profesjonalnego Kadrowego. Prawo Pracy 2024 – zmiany oraz bieżące problemy 19.11.2024 - 22.11.2024 Wisła
Czas Profesjonalnego Kadrowego. Prawo Pracy 2024 – zmiany oraz bieżące problemy 22.10.2024 - 25.10.2024 Arłamów
Czas Profesjonalnego Księgowego. Prawo Pracy 2024 – zmiany oraz bieżące problemy 15.10.2024 - 18.10.2024 Krynica Zdrój
Czas Profesjonalnego Kadrowego. Prawo Pracy 2024 – zmiany oraz bieżące problemy 08.10.2024 - 11.10.2024 Szczawnica
Czas Profesjonalnego Kadrowego. Prawo Pracy 2024 – zmiany oraz bieżące problemy 15.10.2024 - 18.10.2024 Szklarska Poręba
O nas
KRS: 0000364556
REGON: 241710203
NIP: 6342760734
Numer rachunku
ING BANK ŚLĄSKI
17 1050 1399 1000 0023 5086 5685
Kontakt

Instytut Szkoleniowy
A&D Sp. z o.o.
ul. Nowolipki 28A/16
01-019 Warszawa

Pozostałe
szkolenia
Cofnij