Czas Profesjonalnego Kadrowego. Prawo Pracy 2024 – zmiany oraz bieżące problemy

O szkoleniu

Wiedza

Celem szkolenia Prawo Pracy 2024 jest przekazanie wiedzy z zakresu zmian w prawie pracy, ze szczególnym uwzględnieniem zmian dotyczących zasad tworzenia dokumentacji pracowniczej z przeznaczeniem dla wszystkich pracowników zajmujących się sprawami pracowniczymi.
Przedmiotem szkolenia jest przygotowanie do nowych rewolucyjnych zmian w prawie pracy wynikających z konieczności implementacji do polskiego porządku prawnego dyrektyw UE: (Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej, Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów).
Wykład połączony z analizą przypadków (proponowanych przez trenera i zgłaszanych przez uczestników), dyskusja moderowana.

Umiejętności

 • praktyczne zastosowanie zmian w przepisach w sprawie przejrzystych form zatrudniania,  nieobecności usprawiedliwionych w pracy
 • wdrożenie przepisów związanych ze zmianami w zakresie uprawnień pracowniczych – rodzicielstwa
 • prawidłowego prowadzenia dokumentacji pracowniczej, aktualizacji dokumentacji pracowniczej  w związku ze zmianami
 • świadomość odpowiedzialności pracodawcy oraz jego obowiązków względem organów sprawujących kontrolę w tym zakresie

Adresaci

 • osoby chcące pogłębić swoją wiedzę na temat zmian w prawie pracy
 • osoby pracujące w działach personalnych
 • doświadczeni praktycy

Program szkolenia

Szkolenia wyjazdowe Prawo Pracy 2024 prowadzą tylko doświadczeni praktycy.


ZMIANY W PRAWIE PRACY I WYNAGRODZENIACH ROK 2024

 • Minimalne wynagrodzenie w 2024 roku
 • Minimalna stawka godzinowa wynagrodzenia w 2024 roku
 • Wpływ zmian minimalnego wynagrodzenia na inne składniki wynagrodzenia
 • Wysokość innych świadczeń pracowniczych, których wysokość jest zależna od płacy minimalnej

JAK PRAWIDŁOWO ZATRUDNIĆ PRACOWNIKA KROK PO KROKU

 • Badania profilaktyczne, rodzaj badań i terminy przeprowadzenia badań
 • Skierowanie na badania lekarskie – jak długo jest ważne, jakie elementy powinno zawierać
 • Szkolenia bhp – z jaką częstotliwością należy przeprowadzać instruktaż stanowiskowy, szkolenia okresowe
 • Zapoznanie pracownika z zagrożeniami występującymi na stanowisku pracy w związku z wykonywanymi zadaniami
 • Środki ochrony indywidualnej

NAWIĄZYWANIE I ROZWIĄZYWANIE STOSUNKU PRACY

 • Umowy o pracę jak prawidłowo zawrzeć aby nie popełnić błędu
 • Zawarta umowa na okres próbny a przedłużenie jej o nieobecność usprawiedliwioną pracownika. Jaka forma jest dopuszczalna. Jakie należy spełnić warunki
 • Kiedy pracownik może złożyć do pracodawcy wniosek o zmianę formy zatrudnienia i z jaką częstotliwością.
 • Uprawnienia pracownika w związku rozwiązaniem umowy o pracę na okres próbny – jakie prawa mu przysługują
 • Jak zmiany dotyczące wypowiadania umów zawartych na czas określony wpłyną na zatrudnienie pracownika
 • Umowa na czas określony a przyczyna wypowiedzenia obowiązek czy dobrowolność
 • Czy braki formalne w treści umowy o pracę powodują jej nieważność
 • Czy nie wpisanie rodzaju umowy o pracę w treści rodzi poważne konsekwencje – jak tak to jakie
 • Umowy na czas określony – jakie wchodzą do limitu 3 i 33 a jakie nie i dlaczego
 • Czy musimy zgłaszać wszystkie  umowy o pracę zawarte na  czas określony do PIP i dlaczego
 • Czy przedłużenie umowy do dnia porodu też wliczamy do limitu 3 i 33. Jakie jest stanowisko PIP
 • Praktyczne wskazówki przy podawaniu przyczyny przy wypowiadaniu umów zawartych na czas określony
 • Nowe uprawnienia pracownika w przypadku wypowiedzenia umowy zawartej na czas określony
 • Czy jest obowiązek konsultacyjny ze związkami zawodowymi
 • Poprawne konstruowanie umowy o pracę, w tym kwestia imienia i nazwiska osoby zastępowanej w umowie na zastępstwo(stanowisko MRPiPS i UODO)

Zmiana warunków zatrudnienia w trakcie trwania stosunku pracy

 • Trwała lub czasowa zmiana warunków pracy
 • Zasady zawierania porozumień zmieniających
 • Kiedy zawieramy porozumienie zmieniające a kiedy wypowiedzenie warunków umowy o pracę
 • Jaki należy podać tryb i podstawę prawną ustania stosunku pracy w przypadku nie przyjęcia przez pracownika zmiany warunków umowy o pracę
 • Zmiana warunków umowy o pracę a wypłata odprawy czy jest to możliwe?
 • Wypowiedzenie zmieniające (dopuszczalność stosowania i wymagania formalne, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z przepisów)

Praktyczne elementy rozwiązywania umów przez pracodawcę

 • Sposoby ustania stosunku pracy
 • Istotne elementy zawierania porozumień rozwiązujących umowy o pracę
 • Wypowiadanie umów na czas nieokreślony
 • Terminy wypowiadania umów o pracę, od czego zależą i jak je liczyć
 • Praktyczne elementu w zakresie tworzenia przyczyn wypowiedzenia
 • Wypowiadania innych rodzajów umów o pracę
 • Zasady zwalniania z obowiązku świadczenia pracy
 • Praktyczne elementy wręczania pisma rozwiązującego umowę o pracę
 • Obowiązki konsultacyjne
 • Zwolnienia dyscyplinarne pracowników
 • Jak liczymy daty przy zwolnieniu dyscyplinarnym
 • Czy łatwo jest zwolnić dyscyplinarnie pracownika
 • Praktyczne elementy rozwiązywania umów o pracę bez wypowiedzenia bez winy pracowników
 • Jak liczyć termin rozpoczęcia i zakończenia biegu wypowiedzenia
 • Czy można rozwiązać z pracownikiem umowę o pracę podczas jego nieobecności usprawiedliwionej

ŚWIADECTWO PRACY PO ZMIANACH W 2023/2024 roku

 • Świadectwo pracy – czy nadal nas obowiązuje termin 7 dni
 • Przesłanki jakie musi spełnić pracodawca przy wydawaniu świadectwa pracy. Kto musi wydać świadectwo pracy w ostatnim dniu pracy pracownika, a kto w terminie 7 dni
 • Kiedy pracodawca jest zobowiązany wydać świadectwo pracy na wniosek pracownika
 • W jakiej formie pracownik składa wniosek o wydanie świadectwa pracy: papierowej czy elektronicznej
 • Terminy odwołania pracownika od treści świadectwa pracy
 • Jak zapisać w treści świadectwa pracy ilość wykorzystanego urlopu wypoczynkowego
 • Czy w świadectwie podajemy urlop wykorzystany w naturze i wypłacony ekwiwalent
 • Czy w treści świadectwa pracy wpisujemy informację  o urlopie zaległym
 • Czy pracodawca może zamieścić  w treści świadectwa pracy informacje uzupełniające – na wniosek pracownika
 • Świadectwa pracy a śmierć pracownika
 • W której części akt osobowych przechowujemy świadectwo pracy
 • Świadectwa pracy z poprzednich miejsc zatrudnienia kopie czy oryginał
 • Nowy wzór świadectwa pracy
 • Gdzie wpisujemy informację dotyczące siły wyższej, urlopu opiekuńczego czy pracy zdalnej okazjonalnej w świadectwie pracy

ZMIANY W PROWADZENIU DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ W 2023/2024 roku

 • Czy dokumentacja pracownicza składa się z czterech części – A, B, C, D, E?
 • Kiedy należy uzupełnić akta osobowe o dodatkową część E
 • Czy dokumenty znajdujące się w części E akt osobowych pracownika przechowuje się w częściach dotyczących danej kary, którym przyporządkowuje się odpowiednio numery E1, E2 i kolejne?
 • Czy w poszczególnych częściach akt osobowych przechowywane są tylko takie dokumenty, jakie są wskazane w rozporządzeniu Ministra Rodzony, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokumentacji pracowniczej?
 • Czy w aktach osobowych pracownika, prowadzonych w postaci papierowej, przechowuje się wyłącznie odpisy lub kopie dokumentów przedłożonych przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie lub pracownika, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez pracodawcę lub osobę upoważnioną przez pracodawcę?
 • Czy dokumenty znajdujące się w części D akt osobowych pracownika przechowuje się w częściach dotyczących danej kary, którym przyporządkowuje się odpowiednio numery D1, D2 i kolejne?
 • Czy w części C akt osobowych znajdują się wyłącznie oświadczenia i dokumenty związane z rozwiązaniem albo wygaśnięciem stosunku pracy?
 • W której części akt osobowych należy przechowywać –    dokumenty dotyczące wykonywania pracy zdalnej wraz z raportami
 • Czy świadectwa pracy z poprzednich okresów zgodnie z nowym rozporządzeniem przechowujemy w aktach osobowych, a jak tak to w jakich częściach i od czego jest to uzależnione
 • Do której części akt osobowych wkładamy świadectwa pracy dostarczone przez pracownika a nie kandydata
 • Dokumenty związane z korzystaniem przez pracowników z uprawnień rodzicielskich, w tym zasady przechowywania oświadczeń związanych z korzystaniem z uprawnień rodzicielskich oraz wniosków o wolne z tytułu wychowywania dziecka w wieku do lat 14 i etap zatrudnienia, na którym należy je pozyskiwać od pracowników
 • Jak często pracownik winien składać oświadczenie o udzielenie opieki nad dzieckiem do lat 14, wniosek przechowujemy w aktach osobowych czy pod ewidencją czasu pracy
 • Wniosek o wyrażenie lub nie wyrażenie zgody na pracę w godzinach nadliczbowych osób wychowujących dziecko do 4 roku życia w aktach czy pod ewidencją czasu pracy
 • Gdzie należy przechowywać deklaracji ZUS oraz dokumentów podatkowych (stanowisko MRPiPS)
 • Dokumentacja zasiłkowa oraz zwolnienia lekarskie/dokumenty potwierdzające odbycie kwarantanny lub izolacji (okres ich przechowywania)
 • Gdzie należy przechowywać dokumentację PPK i jaki jest okres przechowywania
 • Gdzie przechowujemy informację dotyczącą długości przechowywania akt osobowych pracownika po ustaniu stosunku pracy
 • Czy jest obowiązek przechowywania informacji dotyczącej niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego pomiędzy rozwiązaniem a nawiązaniem stosunku pracy z tym samym pracodawcą

URLOPY WYPOCZYNKOWE – DODATKOWE DNI WOLNE W 2023/2024 roku

Wnioski o udzielenie urlopu wypoczynkowego, urlopu okolicznościowego i urlopu bezpłatnego czy możemy przechowywać odrębnie dla każdego pracownika w jednym miejscu

 • zasady zaokrąglania przy obliczeniach urlopowych
 • zmiana pracodawcy w trakcie roku
 • urlop proporcjonalny niepełnoetatowca
 • zmiana wymiaru etatu w trakcie miesiąca
 • urlop uzupełniający – stały czy proporcjonalny?
 • potrącanie urlopu z tytułu nadwyżkowego wykorzystania u poprzedniego pracodawcy
 • pula urlopowa i udzielanie urlopu na godziny
 • urlop wypoczynkowy przy równoległym zatrudnieniu
 • rozliczanie urlopu przy zmianie pracodawcy w trakcie pierwszego roku pracy
 • pierwszy urlop w przypadku podjęcia pracy w ostatnich tygodniach roku kalendarzowego
 • urlop udzielany na żądanie pracownika (czy pracodawca może odmówić udzielenia takiego urlopu, forma składania wniosku, termin złożenia wniosku, data wykorzystania urlopu na żądanie)
 • urlop dodatkowy pracownika niepełnosprawnego (ustalenie łączne czy oddzielne, nieterminowe dostarczenie orzeczenia o niepełnosprawności, rozliczanie proporcjonalne urlopu dodatkowego, data od której ustala się uprawnienia)
 • urlopy okolicznościowe – zasady udzielania
 • gdzie przechowywać wnioski dotyczące udzielania urlopu okolicznościowego
 • urlop opiekuńczy zasady udzielania urlopu opiekuńczego, gdzie przechowujemy wnioski, zasady udzielania urlopu pracownikowi
 • czy pracodawca jest zobowiązany każdorazowo udzielić pracownikowi urlopu opiekuńczego

Zasady i forma udzielania dni wolnych w związku z siłą wyższą. Czy pracodawca może odmówić udzielenia dni wolnych. Termin udzielenia dni wolnych

Wynagrodzenia pracownika w trakcie wykorzystywania dwóch dni wolnych w związku z siłą wyższą

 • urlop opiekuńczy a uprawnienia pracownicze
 • urlop opiekuńczy a wysokość wynagrodzenia pracownika
 • nowe zasady udzielania urlopu rodzicielskiego
 • dodatkowe 9 tygodni urlopu rodzicielskiego – jak to wygląda w praktyce
 • długość trwania urlopu ojcowskiego – co się zmianie
 • z jakich ułatwień będą mogli skorzystać pracownicy składający wnioski w przedmiocie uprawnień związanych z rodzicielstwem?

Zmiany w zakresie uprawnień rodzicielskich i opiekuńczych

 • uprawnienia rodziców dziecka do lat 4
 • uprawnienia rodziców dziecka do lat 8
 • zasady udzielania opieki nad dzieckiem  do lat 14
 • elastyczna organizacja czasu pracy – uprawnienia rodziców opiekujących się dzieckiem do 8 roku życia

PROJEKTOWANE ZMIANY W PRAWIE PRACY NA 2024 R.

 • Nowe obowiązki pracodawcy w zakresie pracy organizacji stanowisk pracy przy monitorach ekranowych
 • Dofinansowanie do soczewek kontaktowych
 • Czterodniowy i 35-godzinny tydzień pracy
 • 35 dni urlopu
 • Ograniczone nadgodziny
 • Prawo do bycia offline
 • Dofinansowanie do posiłków
 • Zwiększona ochrona pracowników
 • Nowe prawa pracowników w spółkach
 • Zmiany w urlopach i dodatkowe dni wolne

CZAS PRACY


1. Nowe zasady  prowadzenia ewidencji czasu pracy

 • jakie dokumenty z zakresu czasu pracy pracodawca będzie musiał przechowywać w odrębnej teczce pracownika
 •  jak powinna wyglądać lista  obecności  oraz jakie informacje mogą być w niej zawarte, a jakich trzeba unikać
 • konieczność ewidencjonowania godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy
 • konieczność wskazywania z jakiego tytułu pracownik otrzymał dzień wolny wraz z podstawą prawną
 • ewidencjonowania w kartach ewidencji czasu pracy godzin wyjść prywatnych
 • ewidencjonowanie w karcie ewidencji dyżurów pracowniczych ze wskazaniem godzin rozpoczęcia i zakończenia dyżuru oraz wskazanie miejsca pełnienia dyżuru
 • konieczność odrębnego przechowywania dla pracowników wniosków o wyjścia prywatne, o opiekę z art. 188 kp, o indywidualny, ruchomy (elastyczny ) weekendowy, skrócony czas pracy
 • w jaki sposób pracodawca będzie mógł prowadzić ewidencję czasu pracy w formie elektronicznej i jakie procedury będzie musiał przejść, aby było to  prawnie dopuszczalne
 • przez jaki czas jest obowiązek przechowywania ewidencji czasu pracy i list obecności

2. Podstawowe zasady dotyczące organizowania czasu pracy

 • czas pracy – definicja (okresy zaliczalne i niezaliczalne do czasu pracy – najważniejsze reguły i wyjątki)
 • słownik pojęć stosowanych w przepisach o czasie pracy (doba pracownicza, tydzień okresu rozliczeniowego, okres rozliczeniowy czasu pracy, normy i wymiar czasu pracy)
 • wymiar czasu pracy w okresie rozliczeniowym, w tym wymiar indywidualny pracownika (uzależnionego od nieobecności w pracy) – ilość godzin do dyspozycji pracodawcy na dostępne warianty sposobów organizowania czasu (omówienie systemów czasu pracy)
 • okres rozliczeniowy czasu pracy – dopuszczalne warianty, kryteria wyboru, wymagania formalne do wprowadzenia
  odpoczynek dobowy i tygodniowy
 • jak planować odpoczynki tygodniowe w harmonogramie czasu pracy w zależności od organizacji pracy
 • jakie są najczęściej popełniane błędy przy planowaniu odpoczynków tygodniowych
 • przeciętnie pięciodniowy tydzień pracy
 • przepisy wewnątrzzakładowe o czasie pracy – wybór zasad do stosowania w firmie, zasady wprowadzania i dokonywania zmian (regulamin pracy, obwieszczenie, indywidualne porozumienia itp.)
 • kiedy rozkład czasu pracy ustalony w regulaminie znosi obowiązek tworzenia grafików czasu pracy

3. Planowanie czasu pracy

 • indywidualne rozkłady (harmonogramy, grafiki) – uwarunkowania ich stosowania
 • elastyczna organizacja czasu pracy:
  • rozkład dopuszczający zatrudnianie przed upływem 24 godzin od rozpoczęcia pracy dnia poprzedniego – dopuszczalność stosowania, zasady korzystania
  • ruchomy rozkład czasu pracy
  • kiedy i dla jakich pracowników można wprowadzić ruchomą organizację czasu pracy
  • jakie są procedury wprowadzania ruchomej organizacji czasu pracy
  • rozkłady indywidualne.
 • czym jest doba pracownicza i jakie są jej konsekwencje w planowaniu czasu pracy
 • ile godzin minimalnie oraz maksymalnie w danej dobie można zaplanować pracownikowi w zależności od stosowanego systemu czasu pracy
 • ile godzin w tygodniu można zaplanować pracownikowi do przepracowania w zależności od stosowanego systemu czasu pracy i okresu rozliczeniowego
 • kiedy i na jakich zasadach można planować pracownikowi więcej niż 40 godzin pracy w tygodniu
 • ograniczenia przy planowaniu pracy na różne godziny w poszczególnych dniach
 • zasady ustalania prawidłowych rozkładów i skutki błędów popełnianych na etapie planowania
 • jak ustalić wymiar czasu pracy  dla pracowników w poszczególnych okresach rozliczeniowych
 • ile godzin maksymalnie i minimalnie można zaplanować pracownikowi do przepracowania w poszczególnych miesiącach w zależności od długości stosowanego okresu rozliczeniowego
 • jaki wpływ na liczbę godzin do przepracowania mają święta przypadające w różnych dniach tygodnia
 • dopuszczalność zmian w rozkładach w trakcie okresu rozliczeniowego a praca poza rozkładem (zasady rozliczania)

4. Realizacja rozkładu – obowiązki pracodawcy w zakresie nadzoru nad prawidłowym zarządzaniem czasem pracy w trakcie trwania okresu rozliczeniowego

 • dopuszczalność zatrudniania pracownika  poza rozkładem czasu pracy z uwzględnieniem zagadnień:
  • praca w dni wolne (5 dniowy tydzień), praca w niedziele i święta,
  • jak prawidłowo zrekompensować pracę w dniu wolnym
  • w jakim czasie i na jakich zasadach powinien być udzielony dzień wolny
  • dlaczego nieoddanie dnia wolnego stanowi wykroczenie
  • czy można planować pracę w każdą niedzielę oraz każde święto
  • czy pracodawca może sam wyznaczyć dzień wolny  za pracę w niedzielę lub święto czy musi to zrobić ,
  • ile dodatków za wezwanie w niedzielę lub święto należy wypłacić pracownikowi
  • praca w godzinach nadliczbowych (dopuszczalność, zakazy zlecania, forma polecenia, możliwość odmowy przez pracownika, limity dobowy, tygodniowy i roczny)
  • w jakich okolicznościach pracodawca może polecać pracę nadliczbową
  • czy pracownik może się nie zgodzić na pracę nadliczbową
  • jakie okoliczności uprawniają pracownika do niewykonywania pracy w nadgodzinach
  • kiedy mamy do czynienia z godzinami nadliczbowymi dobowymi w różnych systemach czasu pracy i w różnych okresach rozliczeniowych
  • jak ustalić godziny nadliczbowe średniotygodniowe w różnych systemach czasu pracy i w różnych okresach rozliczeniowych
  • jak prawidłowo rekompensować pracę nadliczbową w zależności od rodzaju nadgodzin
  • kiedy i na jakich zasadach można udzielić pracownikowi czasu wolnego od pracy
  • na co zwrócić szczególną uwagę rekompensując nadgodziny, w kontekście kontroli PIP
  • zwolnienie pracownika dla załatwienia spraw osobistych – dopuszczalność, zasady udzielania, zasady odpracowania oraz skutki nieodpracowania, wniosek pracownika a obowiązki pracodawcy
 • ewidencjonowanie rozbieżności między rozkładem a realizacją dla prawidłowego rozliczenia pracownika

5. Rozliczanie czasu pracy pracownika

 • rozliczanie czasu pracy oraz ustalanie prawa pracownika do ewentualnych świadczeń dodatkowych (wynagrodzenie za godziny nadliczbowe, dodatki za pracę w porze nocnej, w niedziele i święta)
 • zasady rekompensowania pracy w godzinach nadliczbowych czasem wolnym a okres rozliczeniowy czasu pracy – zasady prawidłowego rozliczania
 • rekompensowanie pracy w dniach zaplanowanych jako dni wolne  – zasady i najczęstsze błędy
 • czas pracy w podróży służbowej – czas podróży a czas pracy, zasady ustalania i ewidencjonowania
 • podróż służbowa w dniu wolnym od pracy
 • jak i dlaczego nieprawidłowo określone w umowie o pracę miejsce pracy nie ma wpływu na pojmowanie podróży służbowej
 • najczęstsze błędy popełniane na etapie rozliczania czasu pracy i ich skutki

6.  Odpowiedzialność za naruszanie przepisów o czasie pracy

 • odpowiedzialność porządkowa pracownika za niepodporządkowanie się regułom organizacyjnym w zakładzie
 • odpowiedzialność wykroczeniowa pracodawcy (zasady, forma i tryb wymierzania kary, jej wysokość i możliwość odwołania)

szkolenia wyjazdowe Prawo Pracy 2024 – z nami praktycznie i przyjemnie


szkolenie wyjazdowe prawo pracy 2024

TERMINY SZKOLENIA

Name Position
Czas Profesjonalnego Kadrowego. Prawo Pracy 2024 – zmiany oraz bieżące problemy 24.09.2024 - 27.09.2024 Zakopane
Czas Profesjonalnego Kadrowego. Prawo Pracy 2024 – zmiany oraz bieżące problemy 22.10.2024 - 25.10.2024 Zakopane
Czas Profesjonalnego Kadrowego. Prawo Pracy 2024 – zmiany oraz bieżące problemy 26.11.2024 - 29.11.2024 Zakopane
Czas Profesjonalnego Kadrowego. Prawo Pracy 2024 – zmiany oraz bieżące problemy 18.06.2024 - 21.06.2024 Gdańsk
Czas Profesjonalnego Kadrowego. Prawo Pracy 2024 – zmiany oraz bieżące problemy 12.11.2024 - 15.11.2024 Gdańsk
Czas Profesjonalnego Kadrowego. Prawo Pracy 2024 – zmiany oraz bieżące problemy 17.09.2024 - 20.09.2024 Kołobrzeg
Czas Profesjonalnego Kadrowego. Prawo Pracy 2024 – zmiany oraz bieżące problemy 11.06.2024 - 14.06.2024 Kołobrzeg
Czas Profesjonalnego Kadrowego. Prawo Pracy 2024 – zmiany oraz bieżące problemy 10.09.2024 - 13.09.2024 Karpacz
Czas Profesjonalnego Kadrowego. Prawo Pracy 2024 – zmiany oraz bieżące problemy 08.10.2024 - 11.10.2024 Karpacz
Czas Profesjonalnego Kadrowego. Prawo Pracy 2024 – zmiany oraz bieżące problemy 26.11.2024 - 29.11.2024 Karpacz
Czas Profesjonalnego Kadrowego. Prawo Pracy 2024 – zmiany oraz bieżące problemy 25.06.2024 - 28.06.2024 Sopot
Czas Profesjonalnego Kadrowego. Prawo Pracy 2024 – zmiany oraz bieżące problemy 20.08.2024 - 23.08.2024 Sopot
Czas Profesjonalnego Kadrowego. Prawo Pracy 2024 – zmiany oraz bieżące problemy 03.09.2024 - 06.09.2024 Sopot
Czas Profesjonalnego Kadrowego. Prawo Pracy 2024 – zmiany oraz bieżące problemy 24.09.2024 - 27.09.2024 Sopot
Czas Profesjonalnego Kadrowego. Prawo Pracy 2024 – zmiany oraz bieżące problemy 15.10.2024 - 18.10.2024 Sopot
Czas Profesjonalnego Kadrowego. Prawo Pracy 2024 – zmiany oraz bieżące problemy 19.11.2024 - 22.11.2024 Sopot
Czas Profesjonalnego Kadrowego. Prawo Pracy 2024 – zmiany oraz bieżące problemy 18.06.2024 - 21.06.2024 Kraków
Czas Profesjonalnego Kadrowego. Prawo Pracy 2024 – zmiany oraz bieżące problemy 10.09.2024 - 13.09.2024 Kraków
Czas Profesjonalnego Kadrowego. Prawo Pracy 2024 – zmiany oraz bieżące problemy 17.09.2024 - 20.09.2024 Wisła
Czas Profesjonalnego Kadrowego. Prawo Pracy 2024 – zmiany oraz bieżące problemy 15.10.2024 - 18.10.2024 Wisła
Czas Profesjonalnego Kadrowego. Prawo Pracy 2024 – zmiany oraz bieżące problemy 19.11.2024 - 22.11.2024 Wisła
Czas Profesjonalnego Kadrowego. Prawo Pracy 2024 – zmiany oraz bieżące problemy 22.10.2024 - 25.10.2024 Arłamów
O nas
KRS: 0000364556
REGON: 241710203
NIP: 6342760734
Numer rachunku
ING BANK ŚLĄSKI
17 1050 1399 1000 0023 5086 5685
Kontakt

Instytut Szkoleniowy
A&D Sp. z o.o.
ul. Nowolipki 28A/16
01-019 Warszawa

Pozostałe
szkolenia
Cofnij