Błędy i nieprawidłowości w stosowaniu PZP – praktyczne warsztaty dla kontrolerów

O szkoleniu

Na szkoleniu omówimy tematykę prawidłowego udzielania zamówień publicznych w kontekście ryzyka wystąpienia błędów oraz nieprawidłowości od etapu przygotowania postępowania, planowanie zamówień poprzez etap udzielenia zamówienia (wybór oferty najkorzystniejszej), udzielenia zamówienia, aż do etapu zawarcia umowy, nadzoru nad prawidłowością jej realizacji, w szczególności w obszarze dozwolonych zmian umowy.

PROGRAM SZKOLENIA

I. Zagadnienia wstępne, analiza obowiązujących aktów prawnych w zakresie udzielania zamówień publicznych współfinansowanych ze środków UE

II. Kategoria 1: Ogłoszenie o zamówieniu i specyfikacje warunków zamówienia

Omówienie najczęściej występujących nieprawidłowości, wysokość korekty, analiza wyjaśnień beneficjenta w zakresie (analiza poszczególnych nieprawidłowości w oparciu o przykłady, case study)

 • nieopublikowania ogłoszenia o zamówieniu
 • nieuzasadnionego bezpośredniego udzielenia zamówienia (tj. niezgodna z prawem procedura negocjacyjna bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu)
 • sztucznego podziału zamówienia. Brak uzasadnienia podziału.
 • nieprzestrzegania terminów składania ofert lub terminów składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
 • nieopublikowania informacji o przedłużeniu terminów składania ofert, nieprzedłużenia terminów (kiedy przedłużenie terminu jest konieczne)
 • niezapewnienia lub ograniczenia potencjalnym oferentom/kandydatom wystarczającego czasu na uzyskanie dokumentacji zamówienia
 • nieuzasadnionego zastosowania procedury konkurencyjnej z negocjacjami lub dialogu konkurencyjnego (przesłanki wyboru)
 • nieprzestrzegania procedur właściwych w zakresie zamówień elektronicznych i z agregowanych
 • nieopublikowania w ogłoszeniu o zamówieniu kryteriów kwalifikacji lub kryteriów udzielenia zamówienia (i ich wagi), lub warunków realizacji zamówień, lub specyfikacji
 • niewystarczająco szczegółowy opis kryteriów udzielenia zamówienia i ich wagi
 • nieprzekazanie dodatkowych informacji
 • zastosowanie dyskryminacyjnych kryteriów wykluczenia, kwalifikacji, udzielenia zamówienia, warunków realizacji zamówień, specyfikacji technicznej
 • zastosowanie wymogów które nie są dyskryminacyjne, ale w inny sposób ograniczają dostęp dla wykonawców
 • niewystarczający, nieprecyzyjny opis przedmiotu zamówienia
 • nieuzasadnione ograniczenie podwykonawstwa

Warsztaty – najczęściej pojawiające się błędy, nieprawidłowości w procedurach

III. Kategoria 2: Kwalifikacja oferentów i ocena ofert

Omówienie najczęściej występujących nieprawidłowości, wysokość korekty, analiza wyjaśnień beneficjenta w zakresie (analiza poszczególnych nieprawidłowości w oparciu o przykłady, case study)

 • wprowadzenia zmian w dokumentach zamówienia, w szczególności w kryteriach kwalifikacji, specyfikacji technicznej po otwarciu ofert
 • zastosowanie nieprawidłowo kryteriów kwalifikacji, specyfikacji technicznej
 • ocena ofert na podstawie kryteriów udzielenia zamówienia różniących się od kryteriów określonych w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia
 • ocena na podstawie dodatkowych kryteriów udzielenia zamówienia, których nie opublikowano w dokumentach zamówienia
 • niedozwolone negocjacje w toku postępowania o udzielenie zamówienia, w tym modyfikacja oferty zwycięskiej podczas oceny
 • wcześniejsze zaangażowanie – niedozwolone, nieprawidłowe związki wykonawców z instytucją zamawiającą
 • procedura konkurencyjna z negocjacjami z istotną modyfikacją warunków określonych w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
 • konflikt interesów wpływający na wyniki postępowania o udzielenie zamówienia
 • zmowa przetargowa / porozumienie ograniczające konkurencję
 • nieprawidłowa ocena oferty, nieuzasadnione wykluczenia czy odrzucenie ofert
 • nieuzasadnione odrzucenie rażąco niskich ofert
 • niewystarczająca ścieżka audytu na potrzeby udzielenia zamówienia (dokumentowanie postępowania)

Warsztaty – najczęściej pojawiające się błędy, nieprawidłowości w procedurach

III. Kategoria 3: Realizacja zamówienia

Omówienie najczęściej występujących nieprawidłowości, wysokość korekty, analiza wyjaśnień beneficjenta w zakresie (analiza poszczególnych nieprawidłowości w oparciu o przykłady, case study)

 • niedozwolonych zmian – zmiany istotne, zmiany dopuszczalne nie wymagające przeprowadzenia nowego postępowania
 • niedozwolone i dopuszczalne klauzule waloryzacyjne
 • modyfikacji elementów zamówienia określonych w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach
 • zamówienia niezgodne z przepisami zamówień powtórzeniowych

Warsztaty – najczęściej pojawiające się błędy, nieprawidłowości w procedurach

IV. Konsultacje, dyskusja

TERMINY SZKOLENIA

Name Position
O nas
KRS: 0000364556
REGON: 241710203
NIP: 6342760734
Numer rachunku
ING BANK ŚLĄSKI
17 1050 1399 1000 0023 5086 5685
Kontakt

Instytut Szkoleniowy
A&D Sp. z o.o.
ul. Nowolipki 28A/16
01-019 Warszawa

Pozostałe
szkolenia
Cofnij