Czas Profesjonalnego Księgowego. Podatki 2024 – zmiany oraz bieżące problemy

O szkoleniu

Wiedza

Szkolenia wyjazdowe Podatki 2024 zapozna Państwa z najnowszymi zmianami oraz planowanymi 2024 w VAT, CIT i PIT

podatek PIT/CIT

 • podatek minimalny dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych  – wyłączenia podmiotowe, podstawa
 • opodatkowania, stawka, terminy zapłaty, odliczenie od podatku dochodowego CIT
 • opodatkowanie podatkiem dochodowym fundacji rodzinnych i beneficjentów
 • skutki podatkowe rozwiązania i likwidacji fundacji rodzinnej
 • możliwość zastosowania skróconej amortyzacji budynków niemieszkalnych i budowli jako zachęta podatkowa dla inwestorów
 • sposób opodatkowania najmu poza działalnością gospodarczą
 • możliwość amortyzacji podatkowej środków trwałych zakupionych z dotacji
 • opcja rezygnacji ze zwolnienia podatkowego w odniesieniu do niektórych otrzymanych dotacji, subwencji i dopłat
 • dodatkowe warunki wyłączenia poboru podatku u źródła od odsetek lub dyskonta przez płatnika
 • aktualne problemy związane z rozliczaniem podatku dochodowego, determinowane w szczególności stanowiskiem organów podatkowych oraz orzecznictwem sądów administracyjnych

podatek VAT

 • grupy VAT – zasady tworzenia i funkcjonowania, rozliczanie transakcji wewnątrz i na zewnątrz grupy
 • obniżone stawki VAT w 2024 r.
 • zmiany w zakresie wystawiania faktur zaliczkowych
 • faktury ustrukturyzowane – definicja i sposób wystawiania
 • obowiązkowy KSeF od w 2025 r.
 • transakcje wyłączone z obowiązkowego KSeF
 • uprawnienia w KSeF – zasady nadawania i odbierania uprawnień
 • aktualne problemy związanych z rozliczaniem podatku VAT, determinowane w szczególności stanowiskiem organów podatkowych, orzecznictwem sądów administracyjnych oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Umiejętności

Uczestnik szkolenia:

 • definiuje i rozróżnia zakresy podstawowych pojęć z obszaru przepisów prawa podatkowego
 • zna nowe zasady (terminy) zaliczania do KUP składek na ubezpieczenia społeczne, w części finansowanej przez płatnika składek, od wynagrodzeń ze stosunku pracy
 • charakteryzuje zmiany w korzystaniu z kwoty wolnej od podatku
 • określa sposób opodatkowania najmu poza działalnością gospodarczą
 • zna możliwość dzielenia kwoty zmniejszającej zaliczkę między maksymalnie 3 płatników
 • stosuje nowe zasady amortyzacji lokali i budynków mieszkalnych
 • określa nowe warunki korzystania z ryczałtu od dochodów spółek przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych
 • wykorzystuje w praktyce zawodowej zasady wyliczania ryczałtu od dochodów spółek (CIT estoński)
 • charakteryzuje i potrafi zastosować w praktyce nowe ulgi podatkowe
 • potrafi zminimalizować ryzyko błędnego rozliczania podatku VAT w kwestiach, które przepisy uległy zmianom
 • umie przygotować się od strony merytorycznej (a w dalszej kolejności – we własnym zakresie uczestników – organizacyjnej) na najbliższe zmiany w podatku VAT
 • dokonuje identyfikacji możliwych skutków podatkowych wprowadzonych zmian oraz ma świadomość obszarów rodzących ryzyko podatkowe

Adresaci

 • księgowi
 • główni księgowi
 • dyrektorzy finansowi
 • pracownicy biur rachunkowych
 • pozostałe osoby zainteresowane chcące poszerzyć swoją wiedzę i kwalifikacje

Program szkolenia

Szkolenia wyjazdowe Podatki 2024 prowadzą tylko doświadczeni praktycy.


KSEF oraz PODATEK VAT 2024


1. KSEF (Krajowy System e Faktur)

 • termin wejścia w życie obowiązkowego KSEF dla podatników VAT czynnych
 • termin wejścia w życie obowiązkowego KSEF dla podatników VAT zwolnionych
 • podmioty niemające obowiązku stosowania KSEF
 • zasady wystawiania i przesyłania faktur dla różnych grup odbiorców po wprowadzeniu obligatoryjnego KSeF
 • uprawnienia w KSeF – zasady nadawania i odbierania uprawnień
 • obowiązek i wyjątki dotyczące wystawiania faktur ustrukturyzowanych – podatnicy VAT czynni
 • podatnicy zwolnienie, faktury dla konsumentów i kontrahentów zagranicznych
 • oznaczanie faktury ustrukturyzowanej stosownym kodem pozwalającym na dostęp do niej
 • obowiązki podatnika w kontekście faktury ustrukturyzowanej i obowiązkowego KSEF w razie: awarii KSEF, awarii u podatnika; czasowej niedostępności KSEF
 • zasady rozliczania faktur korygujących „in minus” w okresie obowiązkowego KSEF po stronie sprzedawcy oraz po stronie nabywcy
 • nowe obowiązki dotyczące oznaczania płatności należności wynikających z faktur
  kwestie szczegółowe
 • dokument ZAW-FA – zawiadomienie o nadaniu i odebraniu uprawnień do KSeF
 • faktury uproszczone; faktury wystawiane przez kasy fiskalne
 • faktury VAT RR
 • faktury konsumenckie (B2C) a KSeF
 • zmiany dotyczące treści faktur
 • uchylenie przepisów dotyczących not korygujących
 • sankcje związane z naruszeniem przepisów dotyczących obowiązkowego KSEF
 • skrócenie 60-dniowego terminu na zwrot nadwyżki podatku naliczonego
 • pozostałe kwestie przewidziane w ustawie nowelizującej

2. Nowe przepisy w zakresie podatku VAT, które obowiązują lub będą obowiązywać w 2024

 • zmiany w przepisach dotyczących JPK-V7M/V7K związane z wejściem w życie obowiązkowego KSEF
 • zwolnienia z obowiązku stosowania kas rejestrujących – nowe rozporządzenie
 • nowe rozporządzenie MF w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług
 • zmiany w zakresie stawek VAT – preferencyjne przejściowe stawki VAT
 • zmiany dotyczące wystawiania faktur VAT-RR
 • zmiany dotyczące wyliczania proporcji i preproporcji w kontekście 2024
 • zmiany dotyczące wystawiania faktur VAT-RR
 • zmiany dotyczące wydawania Wiążącej Informacji Stawkowej (WIS)

3. Wprowadzenie kontroli płatności transgranicznych

 • kwartalna ewidencja płatności transgranicznych i odbiorców płatności
 • podmioty zobowiązane do prowadzenia ewidencji
 • limit progowy transakcji transgranicznych
 • system CESOP

4. Faktury zaliczkowe

 • możliwość rezygnacji podatnika z wystawiania faktur zaliczkowych
 • brak możliwości rezygnacji dla szczególnych momentów wystawiania faktur
 • dane która ma zawierać faktura wystawiona w sytuacji braku faktury zaliczkowej
 • rezygnacja z faktury zaliczkowej a JPK-V7

5. Pakiet SLIM-VAT 3

 • zmiana definicji małego podatnika
 • nowe regulacje dotyczące kursów walut stosowanych przy korektach podstawy opodatkowania
 • modyfikacja okresu rozliczeniowego właściwego dla „powrotu” do stawki 0% przy WDT
 • zmiany dotyczące ustalania i stosowania preproporcji oraz proporcji
 • modyfikacja warunków odliczania podatku naliczonego przy WNT
 • zmiany dot. faktur do paragonów
 • uelastycznienie wymiaru tzw. sankcji VAT (dodatkowego zobowiązania podatkowego w podatku VAT)
 • zmiany dotyczące wydawania i obowiązywania Wiążącej Informacji Stawkowej
 • pozostałe zmiany (w tym dotyczące dysponowania środkami na rachunku VAT)

6. Grupa VAT – kategoria podatnika

 • czym jest i jakie korzyści oraz zagrożenia wiążą się z Grupą VAT
 • tworzenie Grupy VAT
 • transakcje między członkami Grupy VAT
 • transakcję między Grupą VAT a podmiotami trzecimi
 • nowy obowiązek – ewidencja transakcji dokonywanych między członkami Grupy VAT
 • odpowiedzialność solidarna za zobowiązania w podatku VAT Grupy VAT
 • skutki związane z ustaniem bytu Grupy VAT

PODATEK CIT / PIT 2024


1. Podatek minimalny dla podatników CIT od 1 stycznia 2024 r.

 • zasady opodatkowania podatkiem minimalnym
 • wyliczenie progu rentowności dla celów podatku minimalnego
 • wyliczenie dochodu lub straty
 • wyłączenia podmiotowe z obowiązku opodatkowania podatkiem minimalnym ze względu na charakter podmiotu lub prowadzonej działalności
 • próg rentowności w dochodowości grupy spółek powiązanych.
 • ustalanie podstawy opodatkowania – dwie metody
 • odliczenia od podstawy opodatkowania
 • deklarowanie i zapłata podatku minimalnego
 • odliczenie podatku minimalnego od podatku dochodowego
 • podatek minimalny a podatek minimalny od budynków

2. Korzystne zasady opodatkowania fundacji rodzinnych

 • zasady opodatkowania PIT i CIT wniesienia składników majątku do fundacji rodzinnej i minimalna wysokość funduszu założycielskiego
 • opodatkowanie CIT i VAT bieżącej działalności fundacji rodzinnej (uregulowanej i nieuregulowanej)
 • opodatkowanie fundatora oraz beneficjentów (zwolnienie oraz stawki dla poszczególnych grup beneficjentów)
 • skutki podatkowe PIT i CIT rozwiązania lub likwidacji fundacji rodzinnej

3. Inne zmiany w podatku dochodowym od 1 stycznia 2024

 • skrócona amortyzacja w gminach zagrożonych bezrobociem
 • umożliwienie amortyzacji środków trwałych nabytych z dotacji
 • wprowadzenie możliwości rezygnacji ze zwolnienia podatkowego w odniesieniu do niektórych otrzymanych dotacji, subwencji i dopłat
 • zmiany w wyłączeniu poboru podatku u źródła od odsetek lub dyskonta od obligacji i listów zastawnych
 • wprowadzenie dodatkowych warunków wyłączenia poboru podatku u źródła od odsetek lub dyskonta przez płatnika

4. Zmiany w zakresie innych podatków

 • zwolnienie z podatku PCC przy zakupie nieruchomości na rynku wtórnym
 • dodatkowy PCC dla nabywców 6 i więcej mieszkań
 • opłata od opakowań plastikowych od 1 stycznia 2024 r.

szkolenia wyjazdowe Podatki 2024 – z nami praktycznie i przyjemnie


szkolenia wyjazdowe podatki

TERMINY SZKOLENIA

Name Position
Czas Profesjonalnego Księgowego. Podatki 2024 – zmiany oraz bieżące problemy 24.09.2024 - 27.09.2024 Zakopane
Czas Profesjonalnego Księgowego. Podatki 2024 – zmiany oraz bieżące problemy 22.10.2024 - 25.10.2024 Zakopane
Czas Profesjonalnego Księgowego. Podatki 2024 – zmiany oraz bieżące problemy 26.11.2024 - 29.11.2024 Zakopane
Czas Profesjonalnego Księgowego. Podatki 2024 – zmiany oraz bieżące problemy 03.12.2024 - 06.12.2024 Zakopane
Czas Profesjonalnego Księgowego. Podatki 2024 – zmiany oraz bieżące problemy 18.06.2024 - 21.06.2024 Gdańsk
Czas Profesjonalnego Księgowego. Podatki 2024 – zmiany oraz bieżące problemy 12.11.2024 - 15.11.2024 Gdańsk
Czas Profesjonalnego Księgowego. Podatki 2024 – zmiany oraz bieżące problemy 10.09.2024 - 13.09.2024 Karpacz
Czas Profesjonalnego Księgowego. Podatki 2024 – zmiany oraz bieżące problemy 08.10.2024 - 11.10.2024 Karpacz
Czas Profesjonalnego Księgowego. Podatki 2024 – zmiany oraz bieżące problemy 26.11.2024 - 29.11.2024 Karpacz
Czas Profesjonalnego Księgowego. Podatki 2024 – zmiany oraz bieżące problemy 17.09.2024 - 20.09.2024 Kołobrzeg
Czas Profesjonalnego Księgowego. Podatki 2024 – zmiany oraz bieżące problemy 11.06.2024 - 14.06.2024 Kołobrzeg
Czas Profesjonalnego Księgowego. Podatki 2024 – zmiany oraz bieżące problemy 11.06.2024 - 14.06.2024 Sopot
Czas Profesjonalnego Księgowego. Podatki 2024 – zmiany oraz bieżące problemy 25.06.2024 - 28.06.2024 Sopot
Czas Profesjonalnego Księgowego. Podatki 2024 – zmiany oraz bieżące problemy 20.08.2024 - 23.08.2024 Sopot
Czas Profesjonalnego Księgowego. Podatki 2024 – zmiany oraz bieżące problemy 03.09.2024 - 06.09.2024 Sopot
Czas Profesjonalnego Księgowego. Podatki 2024 – zmiany oraz bieżące problemy 24.09.2024 - 27.09.2024 Sopot
Czas Profesjonalnego Księgowego. Podatki 2024 – zmiany oraz bieżące problemy 15.10.2024 - 18.10.2024 Sopot
Czas Profesjonalnego Księgowego. Podatki 2024 – zmiany oraz bieżące problemy 19.11.2024 - 22.11.2024 Sopot
Czas Profesjonalnego Księgowego. Podatki 2024 – zmiany oraz bieżące problemy 17.09.2024 - 20.09.2024 Wisła
Czas Profesjonalnego Księgowego. Podatki 2024 – zmiany oraz bieżące problemy 15.10.2024 - 18.10.2024 Wisła
Czas Profesjonalnego Księgowego. Podatki 2024 – zmiany oraz bieżące problemy 19.11.2024 - 22.11.2024 Wisła
Czas Profesjonalnego Księgowego. Podatki 2024 – zmiany oraz bieżące problemy 22.10.2024 - 25.10.2024 Arłamów
O nas
KRS: 0000364556
REGON: 241710203
NIP: 6342760734
Numer rachunku
ING BANK ŚLĄSKI
17 1050 1399 1000 0023 5086 5685
Kontakt

Instytut Szkoleniowy
A&D Sp. z o.o.
ul. Nowolipki 28A/16
01-019 Warszawa

Pozostałe
szkolenia
Cofnij