Czas Profesjonalnego Księgowego. Podatki 2023 – 2024 – zmiany oraz bieżące problemy

O szkoleniu

Wiedza

Szkolenia wyjazdowe Podatki 2023 – 2024 zapozna Państwa z najnowszymi zmianami 2023 oraz planowanymi 2024 w VAT, CIT i PIT

 • podatek PIT/CIT
  • nowe zasady (terminy) zaliczania do KUP składek na ubezpieczenia społeczne, w części finansowanej przez płatnika składek, od wynagrodzeń ze stosunku pracy
  • zmiany w korzystaniu z kwoty wolnej od podatku od 2023 r.
  • możliwość dzielenia kwoty zmniejszającej zaliczkę między maksymalnie 3 płatników
  • sposób opodatkowania najmu poza działalnością gospodarczą
  • nowe zasady amortyzacji lokali i budynków mieszkalnych
  • ryczałt od dochodów spółek przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych – zmiany
  • wyliczanie ryczałtu od dochodów spółek (CIT estoński)
  • nowe ulgi podatkowe wprowadzone przepisami Polskiego Ładu
  • zmiana zasad stosowania przez płatników kwoty wolnej od podatku
 • podatek VAT
  • prezentacja projektów/koncepcji zmian, których wejście w życie planowane jest w 2023/2024
  • obniżone stawki VAT w 2023 r.
  • przepisy SLIM-VAT-3
  • nowa definicja małego podatnika w podatku VAT
  • nowe zasady ustalania kursów walut w przypadku korekt
  • zmiany dotyczące rozliczania WDT i WNT
  • aktualne problemów związanych z rozliczaniem podatku VAT, determinowanych w szczególności działaniem organów podatkowych oraz orzecznictwem Ministra Finansów, sądów administracyjnych oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Umiejętności

Uczestnik szkolenia:

 • definiuje i rozróżnia zakresy podstawowych pojęć z obszaru przepisów prawa podatkowego w obszarze nowelizacji Polski Ład
 • zna nowe zasady (terminy) zaliczania do KUP składek na ubezpieczenia społeczne, w części finansowanej przez płatnika składek, od wynagrodzeń ze stosunku pracy
 • charakteryzuje zmiany w korzystaniu z kwoty wolnej od podatku od 2023 r.
 • określa sposób opodatkowania najmu poza działalnością gospodarczą
 • zna możliwość dzielenia kwoty zmniejszającej zaliczkę między maksymalnie 3 płatników
 • stosuje nowe zasady amortyzacji lokali i budynków mieszkalnych
 • określa nowe warunki korzystania z ryczałtu od dochodów spółek przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych
 • wykorzystuje w praktyce zawodowej zasady wyliczania ryczałtu od dochodów spółek (CIT estoński)
 • charakteryzuje i potrafi zastosować w praktyce nowe ulgi podatkowe wprowadzone przepisami Polskiego Ładu (ulga na prototyp, ulga na ekspansję, ulga na terminal, ulga na robotyzację, ulga na zabytek)
 • potrafi zminimalizować ryzyko błędnego rozliczania podatku VAT w kwestiach, które przepisy uległy zmianom
 • umie przygotować się od strony merytorycznej (a w dalszej kolejności – we własnym zakresie uczestników – organizacyjnej) na najbliższe zmiany w podatku VAT
 • dokonuje identyfikacji możliwych skutków podatkowych wprowadzonych zmian oraz ma świadomość obszarów rodzących ryzyko podatkowe

Adresaci

 • księgowi
 • główni księgowi
 • dyrektorzy finansowi
 • pracownicy biur rachunkowych
 • pozostałe osoby zainteresowane chcące poszerzyć swoją wiedzę i kwalifikacje

Program szkolenia

Szkolenia wyjazdowe Podatki 2023 – 2024 prowadzą tylko doświadczeni praktycy.


PODATEK VAT 2023 – 2024


1. Pakiet SLIM-VAT 3 – zmiany od 1 lipca 2023 r.

 • zmiana definicji małego podatnika
 • nowe regulacje dotyczące kursów walut stosowanych przy korektach podstawy opodatkowania
 • modyfikacja okresu rozliczeniowego właściwego dla „powrotu” do stawki 0% przy WDT
 • zmiany dotyczące ustalania i stosowania preproporcji oraz proporcji
 • modyfikacja warunków odliczania podatku naliczonego przy WNT
 • zmiany dot. faktur do paragonów
 • uelastycznienie wymiaru tzw. sankcji VAT (dodatkowego zobowiązania podatkowego w podatku VAT)
 • zmiany dotyczące wydawania i obowiązywania Wiążącej Informacji Stawkowej
 • pozostałe zmiany (w tym dotyczące dysponowania środkami na rachunku VAT)

2. Odwrotne obciążenie w rozliczaniu podatku VAT względem energii elektrycznej, gazu oraz uprawnień do emisji gazów cieplarnianych – zmiany wprowadzone w życie z dniem 1 kwietnia 2023 r.

3. Grupa VAT – nowa kategoria podatnika od 1 stycznia 2023 r.

 • czym jest i jakie korzyści oraz zagrożenia wiążą się z Grupą VAT
 • tworzenie Grupy VAT
 • transakcje między członkami Grupy VAT
 • transakcję między Grupą VAT a podmiotami trzecimi
 • nowy obowiązek – ewidencja transakcji dokonywanych między członkami Grupy VAT
 • odpowiedzialność solidarna za zobowiązania w podatku VAT Grupy VAT
 • skutki związane z ustaniem bytu Grupy VAT

4. Planowana nowelizacja ustawy o VAT wprowadzająca obowiązkowy KSEF

 • termin wejścia w życie obowiązkowego KSEF dla podatników VAT czynnych
 • termin wejścia w życie obowiązkowego KSEF dla podatników VAT zwolnionych
 • podmioty niemające obowiązku stosowania KSEF
 • oznaczanie faktury ustrukturyzowanej stosownym kodem pozwalającym na dostęp do niej
 • obowiązki podatnika w kontekście faktury ustrukturyzowanej i obowiązkowego KSEF w razie: awarii KSEF, awarii u podatnika; czasowej niedostępności KSEF
 • zasady rozliczania faktur korygujących „in minus” w okresie obowiązkowego KSEF po stronie sprzedawcy oraz po stronie nabywcy
 • nowe obowiązki dotyczące oznaczania płatności należności wynikających z faktur
  kwestie szczegółowe

  • faktury uproszczone; faktury wystawiane przez kasy fiskalne
  • faktury VAT RR
  • zmiany dotyczące treści faktur
  • uchylenie przepisów dotyczących not korygujących
  • kary pieniężne związane z naruszeniem przepisów dotyczących obowiązkowego KSEF
  • skrócenie 60-dniowego terminu na zwrot nadwyżki podatku naliczonego
  • pozostałe kwestie przewidziane w ustawie nowelizującej

PODATEK CIT / PIT 2023 – 2024


1. Polski Ład 1.0 i 2.0 – zmiany od 1 stycznia 2023 r. w zakresie rozliczania podatników opodatkowanych PIT i CIT

 • nowe zasady (terminy) zaliczania do KUP składek na ubezpieczenia społeczne, w części finansowanej przez płatnika składek, od wynagrodzeń ze stosunku pracy
 • zmiany w zakresie poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych przez płatników od wynagrodzeń ze stosunku pracy, z umów zlecenia, o dzieło itp., nowe zasady pomniejszania zaliczek o kwotę zmniejszającą podatek i nie pobierania zaliczek przez płatników
 • zmiany w korzystaniu z kwoty wolnej od podatku od 2023 r.
  • nowi płatnicy podatku uprawnieni do stosowania kwoty zmniejszającej zaliczkę w trakcie roku
  • nowi podatnicy uprawnieni do korzystania z kwoty wolnej od podatku w trakcie roku (np. zleceniobiorcy, wykonawcy itp.)
  • płatnicy uprawnieni do stosowania kwoty zmniejszającej zaliczkę “z urzędu”
 • możliwość dzielenia kwoty zmniejszającej zaliczkę między maksymalnie 3 płatników
  • zasady stosowania kwoty zmniejszającej zaliczkę w przypadku osiągania przychodów u kilku płatników – sposób dzielenia kwoty zmniejszającej zaliczkę
  • warunki umożliwiające podział kwoty zmniejszającej zaliczkę między kilku płatników w danym miesiącu
  • stosowanie kwoty zmniejszającej podatek w 2023r. przez pracownika prowadzącego działalność gospodarczą
  • stosowanie kwoty zmniejszającej podatek przez emeryta/rencistę zatrudnionego na umowę o pracę lub umowę zlecenia
 • podwyższenie do 1,5% kwoty podatku przekazywanej na rzecz organizacji pożytku publicznego
 • objęcie ubezpieczeniami społecznymi i ubezpieczeniem zdrowotnym komplementariuszy w spółkach komandytowo – akcyjnych
 • opodatkowanie tzw. “najmu prywatnego” wyłącznie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
 • definitywne zniesienie możliwości amortyzowania lokali i budynków mieszkalnych

2. Polski Ład 3.0

 • estoński CIT – wydłużenie terminów na zapłatę podatku
 • estoński CIT – wydatki na środki transportu w tym pojazdy samochodowe niezwiązane z działalnością gospodarczą opodatkowane ryczałtem od dochodów spółek
 • przejście na estoński CIT w trakcie roku podatkowego
 • koszty finansowania dłużnego zaliczane do kosztów podatkowych
 • uchylenie przepisów o “ukrytej dywidendzie”
 • zmiany w warunkach stosowania minimalnego podatku dochodowego od 1 stycznia 2024 r.
 • minimalny podatek dochodowy – ustalenie podstawy
 • rozszerzenie katalogu wyłączeń z podatku minimalnego i zawieszenie obowiązku jego płacenia
 • zmiana przepisów dotyczących obowiązku dokumentacyjnego w zakresie „pośrednich transakcji krajowych
 • zmiana przepisów dotyczących polskiej spółki holdingowej (PSH)
 • likwidacja obowiązku składania załącznika przy korzystaniu z “ulgi na złe długi”

szkolenia wyjazdowe Podatki 2023 – 2024 – z nami praktycznie i przyjemnie


szkolenia wyjazdowe podatki 2023 - 2024

O nas
KRS: 0000364556
REGON: 241710203
NIP: 6342760734
Numer rachunku
ING BANK ŚLĄSKI
17 1050 1399 1000 0023 5086 5685
Kontakt

Instytut Szkoleniowy
A&D Sp. z o.o.
ul. Nowolipki 28A/16
01-019 Warszawa

Pozostałe
szkolenia
Cofnij