Czas Profesjonalnego Księgowego. Podatki 2022 & Polski Ład

O szkoleniu

Wiedza

Szkolenie wyjazdowe Podatki 2022 zapozna Państwa z najnowszymi zmianami 2022 w VAT, CIT i PIT

 • Polski Ład
  • podstawowe pojęcia z obszaru przepisów prawa podatkowego w obszarze nowelizacji Polski Ład
  • sposoby wyliczania składki zdrowotnej w działalności gospodarczej w zależności od wybranego rodzaju opodatkowania podatkiem dochodowym
  • zasady wyliczania składki zdrowotnej w sytuacji zbiegu tytułów do ubezpieczenia zdrowotnego
  • roczna i miesięczna podstawa wymiaru składki zdrowotnej
  • konsekwencje podatkowe nielegalnego zatrudnienia pracownika z punktu widzenia pracodawcy
  • ryczałt od dochodów spółek przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych
  • wyliczanie ryczałtu od dochodów spółek (CIT estoński)
  • opodatkowanie minimalnym podatkiem dochodowym od przychodów
  • nowe ulgi podatkowe wprowadzone przepisami Polskiego Ładu
 • podatek VAT
  • prezentacja projektów/koncepcji zmian, których wejście w życie planowane jest w 2022/2023
  • omawianie aktualnych problemów związanych z rozliczaniem podatku VAT, determinowanych w szczególności działaniem organów podatkowych oraz orzecznictwem Ministra Finansów, sądów administracyjnych oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
 • podatek CIT i PIT
  • prezentacja szczegółowych zagadnień w zakresie wprowadzanych zmian wynikających z Polskiego Ładu
  • omówienie aktualnych problemów w podatkach CIT i PIT na tle interpretacji podatkowych i orzecznictwa sądowego

Umiejętności

Uczestnik szkolenia:

 • definiuje i rozróżnia zakresy podstawowych pojęć z obszaru przepisów prawa podatkowego w obszarze nowelizacji Polski Ład
 • charakteryzuje warunki i rozróżnia sposoby wyliczania składki zdrowotnej w działalności gospodarczej w zależności od wybranego rodzaju opodatkowania podatkiem dochodowym
 • rozróżnia zasady wyliczania składki zdrowotnej w sytuacji zbiegu tytułów do ubezpieczenia zdrowotnego
 • ustala roczną i miesięczną podstawę wymiaru składki zdrowotnej
 • definiuje konsekwencje podatkowe nielegalnego zatrudnienia pracownika z punktu widzenia pracodawcy
 • charakteryzuje warunki korzystania z ryczałtu od dochodów spółek przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych
 • wykorzystuje w praktyce zawodowej zasady wyliczania ryczałtu od dochodów spółek (CIT estoński)
 • definiuje zasady i warunki opodatkowania minimalnym podatkiem dochodowym od przychodów
 • charakteryzuje i potrafi zastosować w praktyce nowe ulgi podatkowe wprowadzone przepisami Polskiego Ładu (ulga na prototyp, ulga na ekspansję, ulga na terminal, ulga na robotyzację, ulga na zabytek)
 • potrafi zminimalizować ryzyko błędnego rozliczania podatku VAT w kwestiach, które przepisy uległy zmianom
 • umie przygotować się od strony merytorycznej (a w dalszej kolejności – we własnym zakresie uczestników – organizacyjnej) na najbliższe zmiany w podatku VAT
 • dokonuje identyfikacji możliwych skutków podatkowych wprowadzonych zmian oraz ma świadomość obszarów rodzących ryzyko podatkowe

Adresaci

 • księgowi
 • główni księgowi
 • dyrektorzy finansowi
 • pracownicy biur rachunkowych
 • pozostałe osoby zainteresowane chcące poszerzyć swoją wiedzę i kwalifikacje

Program szkolenia


PODATEK VAT 2022 / 2023x


1. Istotne zmiany w zakresie podatku VAT, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2022

 • instrumenty płatnicze i obowiązek zapewnienia możliwości dokonywania płatności przy ich użyciu
 • zmiany dotyczące fakturowania
  • wystawiania faktur zaliczkowych
  • wystawiania duplikatów
  • wystawiania faktur korygujących
 • kwestia korekty JPK a tzw. czynny żal – uwagi na tle zmian w kodeksie karnym skarbowym

2. Zmiany w zakresie podatku VAT wprowadzone w trakcie 2022

 • tarcza antyinflacyjna – czasowa obniżka stawek VAT
  • okres obowiązywania obniżki stawek VAT
  • katalog towarów objętych obniżką podatku VAT
  • obowiązek informacyjny sprzedawcy
  • przepisy przejściowe dotyczące stosowania obniżonych stawek VAT
  • refakturowanie/odsprzedaż a obniżka stawki VAT
  • najem a obniżka stawki VAT dotycząca gazu, energii elektrycznej oraz energii cieplnej
 • przesunięcie terminu na zapewnienie współpracy pomiędzy kasą fiskalną raportującą on-line a terminalem płatniczym
 • przesunięcie terminu na wdrożenie kas fiskalnych dla podatników świadczących usługi myjni, czyszczenia samochodów
 • stawka 0% względem pomocy dla ofiar wojny w Ukrainie – zasady i zakres stosowania, uwagi praktyczne dotyczące prawa do odliczenia podatku naliczonego względem wydatków na pomoc ofiarom wojny – kontrowersje wokół możliwości stosowania koncepcji CSR

3. Nowa kategoria podatnika – grupa VAT (od 1 stycznia 2023)

 • zasady tworzenia grupy VAT i wymogi z tym związane
 • zasady rozliczania grupy VAT i zakres odpowiedzialności podmiotów ją tworzących
 • transakcje pomiędzy członkami grupy VAT
 • transakcje pomiędzy członkiem grupy VAT a podmiotem/osobą spoza grupy

4. Planowane zmiany w podatku VAT na 2023 – pakiet SLIM – VAT 3 (kierunki zmian i aktualny stan prac legislacyjnych)

5. Krajowy System e-Faktur (KSeF)

 • przewidywany termin wejścia w życie obowiązku stosowania KSEF
 • system KSeF w 2022 i 2023
 • „zachęty” związane z dobrowolnym stosowaniem KSEF (m.in. ułatwienia dot. rozliczania faktur korygujących „in minus” i zwrot VAT w terminie 40 dni)
  pojęcie faktury ustrukturyzowanej i zakres wymaganych danych (pola obowiązkowe, opcjonalne i fakultatywne)
 • uwagi szczegółowe dotyczące zasad dostępu do systemu KSeF, wystawiania faktury ustrukturyzowanej; otrzymywania faktury ustrukturyzowanej, wystawiania faktur korygujących oraz inne dodatkowe kwestie (m.in. faktury VAT RR a system KSef; noty korygujące a system KSeF)

6. Uwagi praktyczne dotyczące rozliczania faktur korygujących „in minus” przez sprzedawcę i nabywcę w świetle aktualnego orzecznictwa i podejścia organów podatkowych

7. Wybrane, bieżące kwestie mogące mieć wpływ na rozliczanie podatku VAT


PODATEK CIT / PIT 2022


1. Polski Ład 1.0 i 2.0 – zmiany w zakresie rozliczania pracowników i przedsiębiorców opodatkowanych PIT z uwzględnieniem nowelizacji z 9 czerwca 2022

 • podwyższenie kwoty wolnej od podatku
 • nowe progi podatkowe
 • stawka 12% w pierwszym progu skali podatkowej
 • likwidacja “ulgi dla klasy średniej”
 • podatek dochodowy hipotetyczny i rzeczywisty za 2022
 • likwidacja podwójnego liczenia zaliczek na podatek dochodowy
 • zmiany w zasadach pobierania zaliczek na PIT od wynagrodzeń pracowników
 • przywrócenie wspólnego rozliczenia samotnego rodzica z dzieckiem
 • likwidacja ulgi dla samotnych rodziców w wysokości 1500 zł odliczanej od podatku
 • podwyższenie zwolnienia z PIT dla świadczeń otrzymywanych przez emerytów od byłego pracodawcy
 • nielegalne zatrudnienie pracowników (niekorzystne skutki podatkowe u pracodawcy)
 • obniżenie podatku zryczałtowanego dla “małych zleceń” do kwoty 200 zł
 • rozszerzenie ulgi dla młodych, ulgi na powrót, PIT-0 dla seniora i PIT-0 dla rodzin 4+ – zwolnienie dla zasiłków macierzyńskich
 • zwiększenie limitu dochodowego pełnoletnich uczących się dzieci dającego możliwość skorzystania z ulg podatkowych
 • umożliwienie zmiany formy opodatkowania za cały 2022 r. (podatek liniowy i ryczałt na skalę podatkową) poprzez złożenie zeznania rocznego
 • możliwość zmiany formy opodatkowania najmu poza działalności gospodarczą za cały 2022 r. z ryczałtu na skalę podatkową
 • umożliwienie zmiany formy opodatkowania z ryczałtu na skalę podatkową w trakcie 2022 roku
 • ujednolicenie terminu składania zeznań rocznych PIT
 • całkowite wycofanie się z tzw. abolicji podatkowej
 • ograniczenie ulgi na zabytek
 • podwyższenie kwoty PIT przekazywanej w zeznaniu rocznym na rzecz OPP
 • zmiany w terminie opłacania ryczałtu ewidencjonowanego

2. Polski Ład – składka zdrowotna

 • składka zdrowotna opłacana na nowych zasadach
 • składka przy działalności jednoosobowej, wspólnikach spółek cywilnych, jawnych, komandytowych, sp. z o.o. i akcyjnych
 • sposób ustalania podstawy wymiaru i wysokości składki przy poszczególnych formach działalności
 • karta podatkowa i ryczałt od przychodów ewidencjonowanych a składka zdrowotna
 • nadpłata – czy i kiedy możliwy będzie zwrot nadpłaconej składki zdrowotnej
 • miesięczne podstawy wymiaru składek a rozliczenie kwartalne i zaliczki uproszczone
 • nowe terminy opłacania składek ZUS
 • roczne rozliczenie składek
 • strata z działalności a składka zdrowotna
 • więcej niż jedna działalność a składka zdrowotna
 • brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku dochodowego od osób fizycznych
 • wynagrodzenia członków zarządu (obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego – od 1 stycznia 2022 – osób powołanych do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania, które z tego tytułu pobierają wynagrodzenie)
 • wynagrodzenia prokurentów a składka zdrowotna
 • zwolnienie ze składki zdrowotnej wynagrodzeń uzyskanych przez osoby powołane do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania do kwoty 6 000 zł rocznie
 • odliczanie składki zdrowotnej przez podatników opodatkowanych podatkiem liniowym (zaliczki miesięczne, kwartalne i uproszczone) w trakcie 2022
 • odliczenie składki zdrowotnej przy daninie solidarnościowej
 • odliczanie składki zdrowotnej przez podatników opłacających ryczałt ewidencjonowany w trakcie 2022 roku
 • odliczanie składki zdrowotnej przez podatnikom opłacających kartę podatkową

3. Nowe ulgi dla przedsiębiorców

 • na prototyp
 • na innowacyjnych pracowników
 • na robotyzację
 • dla zwiększających przychody ze sprzedaży produktów (ulga na ekspansję)
 • dotycząca pierwszej oferty publicznej
 • konsolidacyjna
 • na działalność sportową, kulturalną oraz szkolnictwo wyższe i naukę
 • na terminal płatniczy
 • dla podatników inwestujących w alternatywne spółki inwestycyjne

4. Estoński CIT

 • ograniczanie barier wejścia dla podatników CIT od 1 stycznia 2022
 • kto może skorzystać z estońskiego CIT
 • zasady opodatkowania estońskim CIT, stawka estońskiego CIT, opodatkowanie dywidendy
 • obowiązki przy przejściu z zasad ogólnych na tzw. CIT estoński
 • istotnie zmiany w zasadach estońskiego CIT od 1 stycznia 2022

5. Ograniczenia w amortyzacji podatkowej lokali I budynków mieszkalnych

6. Najem poza działalnością gospodarczą wg nowych zasad

7. Polska bezgotówkowa – instrumenty płatnicze i terminale


szkolenie wyjazdowe podatki 2021

TERMINY SZKOLENIA

Name Position
Czas Profesjonalnego Księgowego. Podatki 2022 & Polski Ład 27.09.2022 - 30.09.2022 Karpacz
Czas Profesjonalnego Księgowego. Podatki 2022 & Polski Ład 11.10.2022 - 14.10.2022 Karpacz
Czas Profesjonalnego Księgowego. Podatki 2022 & Polski Ład 15.11.2022 - 18.11.2022 Karpacz
Czas Profesjonalnego Księgowego. Podatki 2022 & Polski Ład 29.11.2022 - 02.12.2022 Karpacz
Czas Profesjonalnego Księgowego. Podatki 2022 & Polski Ład 13.09.2022 - 16.09.2022 Krynica Zdrój
Czas Profesjonalnego Księgowego. Podatki 2022 & Polski Ład 18.10.2022 - 21.10.2022 Krynica Zdrój
Czas Profesjonalnego Księgowego. Podatki 2022 & Polski Ład 22.11.2022 - 25.11.2022 Krynica Zdrój
Czas Profesjonalnego Księgowego. Podatki 2022 & Polski Ład 06.09.2022 - 09.09.2022 Zakopane
Czas Profesjonalnego Księgowego. Podatki 2022 & Polski Ład 29.11.2022 - 02.12.2022 Zakopane
Czas Profesjonalnego Księgowego. Podatki 2022 & Polski Ład 06.12.2022 - 09.12.2022 Zakopane
Czas Profesjonalnego Księgowego. Podatki 2022 & Polski Ład 13.12.2022 - 16.12.2022 Zakopane
Czas Profesjonalnego Księgowego. Podatki 2022 & Polski Ład 13.09.2022 - 16.09.2022 Arłamów
Czas Profesjonalnego Księgowego. Podatki 2022 & Polski Ład 18.10.2022 - 21.10.2022 Arłamów
Czas Profesjonalnego Księgowego. Podatki 2022 & Polski Ład 15.11.2022 - 18.11.2022 Arłamów
Czas Profesjonalnego Kadrowego. Podatki 2022 & Polski Ład 06.09.2022 - 09.09.2022 Kołobrzeg
Czas Profesjonalnego Księgowego. Podatki 2022 & Polski Ład 04.10.2022 - 07.10.2022 Kołobrzeg
Czas Profesjonalnego Księgowego. Podatki 2022 & Polski Ład 22.08.2022 - 25.08.2022 Sopot
Czas Profesjonalnego Księgowego. Podatki 2022 & Polski Ład 30.08.2022 - 02.09.2022 Sopot
Czas Profesjonalnego Księgowego. Podatki 2022 & Polski Ład 13.09.2022 - 16.09.2022 Sopot
Czas Profesjonalnego Księgowego. Podatki 2022 & Polski Ład 13.12.2022 - 16.12.2022 Sopot
Czas Profesjonalnego Księgowego. Podatki 2022 & Polski Ład 20.09.2022 - 23.09.2022 Wisła
Czas Profesjonalnego Księgowego. Podatki 2022 & Polski Ład 11.10.2022 - 14.10.2022 Wisła
Czas Profesjonalnego Księgowego. Podatki 2022 & Polski Ład 22.11.2022 - 25.11.2022 Wisła
Czas Profesjonalnego Księgowego. Podatki 2022 & Polski Ład 06.12.2022 - 09.12.2022 Wisła
O nas
KRS: 0000364556
REGON: 241710203
NIP: 6342760734
Numer rachunku
ING BANK ŚLĄSKI
17 1050 1399 1000 0023 5086 5685
Kontakt

Instytut Szkoleniowy
A&D Sp. z o.o.
ul. Nowolipki 28A/16
01-019 Warszawa

Pozostałe
szkolenia
Newsletter