Czas Profesjonalnego Księgowego. Wprowadzenie KSEF. Zmiany w VAT 2024

O szkoleniu

Wiedza

Przepisy z zakresu podatku VAT należą do najbardziej skomplikowanych i najczęściej nowelizowanych regulacji prawnych, na których stosowanie istotny wpływ wywiera również orzecznictwo organów podatkowych, sądów administracyjnych oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE).

Celem niniejszego szkolenia jest przekazanie uczestnikom kompletnej wiedzy w zakresie obligatoryjnego Krajowego Systemu E-Faktur (KSEF), który wejdzie w życie w 2025 roku oraz związanego z nim obowiązku wystawiania i odbierania faktur z zastosowaniem pliku faktury ustrukturyzowanej. Szkolenie obejmuje zarówno omówienie sfery prawnej (tj. nowych przepisów wprowadzających KSEF), jak i sfery organizacyjnej, w tym aspektów technicznych dotyczących nadawania uprawnień w KSEF, ich zakresów, sposobu wypełniania pliku faktury ustrukturyzowanej itd.

W trakcie szkolenia omówione zostaną także pozostałe zmiany przepisów w zakresie podatku VAT, które zaczęły obowiązywać od 1 stycznia 2024 r., bądź też wejdą w życie w trakcie 2024 r. Ponadto, uczestnicy pozyskają wiedzę na temat szeregu praktycznych kwestii związanych z bieżącym rozliczaniem podatku VAT z uwzględnieniem stanowiska administracji skarbowej oraz sądów administracyjnych i TSUE.

Umiejętności

Wiedza uzyskana w trakcie szkolenia wyposaży, a zarazem zwiększy wiedzę i umiejętności uczestników w zakresie rozliczania ww. podatku, w szczególności zaś umożliwi prawidłowe wypełnianie obowiązków przewidzianych przepisami podatkowymi, w tym także właściwe postępowanie w obszarze obligatoryjnego Krajowego Systemu E-Faktur.

Adresaci

Szkolenie adresowane jest do wszystkich osób zajmujących się rozliczaniem podatku VAT zarówno mikro, małych, średnich, jak i dużych przedsiębiorstw.

Program szkolenia

Szkolenie wyjazdowe KSEF i zmiany VAT 2024 prowadzą tylko doświadczeni praktycy.


WPROWADZENIE KSEF


1. Nowelizacja ustawy o VAT wprowadzająca obowiązkowy KSEF

 • czym jest Krajowy System E-Faktur (KSEF)
 • termin wejścia w życie obowiązkowego KSEF dla podatników VAT czynnych
 • termin wejścia w życie obowiązkowego KSEF dla podatników VAT zwolnionych
 • podmioty niemające obowiązku stosowania KSEF
 • oznaczenie faktur ustrukturyzowanych specjalnym kodem QR i nowe przepisy rozporządzenia MF w tym zakresie
 • sposób postępowania podatnika w razie awarii KSEF, awarii u podatnika oraz niedostępności KSEF
 • zasady rozliczania faktur korygujących „IN MINUS” w okresie obowiązywania obowiązkowego KSEF po stronie sprzedającego i nabywcy
 • nowe obowiązki dotyczące oznaczania płatności należności wynikających z faktur
 • zagadnienia dotyczące:
  • faktur uproszczonych
  • faktur wystawianych przez kasy fiskalne
  • faktur VAT RR
  • likwidacji not korygujących
  • zmiany dotyczące treści faktur

w kontekście obowiązkowego KSEF

 • kary związane z naruszeniem przepisów dotyczących obowiązkowego KSEF
 • skrócenie 60-dniowego terminu na zwrot nadwyżki podatku naliczonego
 • pozostałe kwestie przewidziane w ustawie nowelizującej
 • najnowsze informacje prasowe i zapowiedzi dotyczące KSEF
 • uwagi dodatkowe dotyczące KSEF:
  • osoby uprawnione do działania w KSEF
  • obszary uprawnienia w KSEF
  • sposób nadawania uprawnień w KSEF, w tym formularz ZAW-FA
  • rodzaje uprawnień nadawanych w KSEF
  • uwierzytelnianie się (autoryzacja) w KSEF
  • sesja interaktywna KSEF a sesja wsadowa KSEF

2. Obowiązkowy KSEF

 • proces przygotowania się do wdrożenia KSEF – na co zwrócić uwagę:
  • aspekty wewnątrzfirmowe
  • aspekty dotyczące kontrahentów
  • aspekty na linii biuro rachunkowe – klient
  • aspekty informatyczne
 • plik faktury ustrukturyzowanej (FA) – najważniejsze informacje:
  • format pliku i jego wersja
  • podstawowa struktura pliku
  • charakter pól faktury ustrukturyzowanej
  • uwagi dotyczące wybranych pól faktury ustrukturyzowanej

ZMIANY VAT 2024


1. Nowe przepisy w zakresie podatku VAT, które obowiązują bądź zaczną obowiązywać w 2024 r.

 • zmiany w przepisach dotyczących JPK-V7M/V7K związane z wejściem w życie obowiązkowego KSEF
 • nowe rozporządzenie MF dotyczące zwolnień z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej
 • nowe rozporządzenie MF w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług
 • zmiany dotyczące wyliczania proporcji i preproporcji w kontekście 2024 r.
 • zmiany dotyczące wydawania Wiążącej Informacji Stawkowej (WIS)
 • nowe obowiązki dostawców usług płatnicznych na gruncie podatku VAT
 • zmiany dotyczące wystawiania faktur VAT-RR

2. Wybrane kwestie dotyczące rozliczania podatku VAT w świetle praktyki i najnowszego orzecznictwa – m.in.:

 • dopuszczalność stosowania stawki 0% przy eksporcie towarów w oparciu o tzw. dowody alternatywne
 • badania techniczne pojazdów samochodowych a odliczanie 100% podatku VAT
 • wydatki na imprezy firmowe – obecne stanowisko organów podatkowych vs stanowisko sądów administracyjnych
 • dopuszczalność odliczania podatku VAT w oparciu o umowę (bez faktury)
 • jak bronić się przed dodatkowym zobowiązaniem podatkowym w podatku VAT (tzw. sankcja vatowska)
 • inne, wybrane kwestie

szkolenie wyjazdowe KSEF i zmiany VAT 2024 – z nami praktycznie i przyjemnie


szkolenia wyjazdowe KSEF

TERMINY SZKOLENIA

O nas
KRS: 0000364556
REGON: 241710203
NIP: 6342760734
Numer rachunku
ING BANK ŚLĄSKI
17 1050 1399 1000 0023 5086 5685
Kontakt

Instytut Szkoleniowy
A&D Sp. z o.o.
ul. Nowolipki 28A/16
01-019 Warszawa

Pozostałe
szkolenia
Cofnij