Rachunkowość budżetowa

Program szkolenia

I. Rachunkowość – pojęcie, zakres, zasady

1. Pojęcie i zakres rachunkowości

2. Podstawowe zasady rachunkowości – dualizm

3. Podstawowe regulacje prawne dla rachunkowości w Polsce

 • ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości
 • ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
 • rozporządzenia Ministra Finansów

II. Środki gospodarcze oraz źródła ich finansowania

1. Charakterystyka środków gospodarczych (aktywa)

 • majątek trwały
 • majątek obrotowy

2. Źródła pochodzenia składników majątkowych (pasywa)

 • kapitał
 • zobowiązania

3. Bilans – zestawienie aktywów i pasywów

III. Ewidencja operacji gospodarczych

1. Konto księgowe – pojęcie, zasady funkcjonowania. Strona winien i ma (debet i kredyt)

2. Omówienie kont bilansowych – wyszczególnienie i charakterystyka

3. Konta niebilansowe – ich charakterystyka. Szczegółowe zastosowanie w sektorze finansów publicznych

4. Ewidencja syntetyczna i analityczna – podstawowe ewidencje w księgowości

IV. Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych

1. Nadrzędne zasady rachunkowości

 • zasada ciągłości i kontynuacji działalności
 • zasada memoriału i współmierności
 • zasada wyceny w koszcie historycznym, zasada ostrożności, zasada zakazu kompensat
 • zasada istotności; dopuszczalne odstępstwa od zasady ciągłości

2. Dokumentacja opisująca politykę rachunkowości – zastosowanie artykułu 10 ustawy o rachunkowości

3. Elementy ksiąg rachunkowych – księga główna i księgi pomocnicze

4. Charakterystyka dokumentów księgowych

 • faktury i rachunki
 • wewnętrzne i zewnętrzne

V. Aktywa pieniężne i ich ewidencja

1. Obrót gotówkowy i jego ewidencja

 • dokumentacja
 • zabezpieczenie punktu kasowego

2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych – dokumentacja

3. Pozostałe rozrachunki z bankiem

4. Inne aktywa pieniężne

VI. Wycena i ewidencja rzeczowych aktywów trwałych

1. Charakterystyka środków trwałych

 • klasyfikacja środków trwałych
 • leasing finansowy i operacyjny

2. Metody amortyzacji środków trwałych

 • amortyzacja planowa
 • amortyzacja nieplanowa

3. Ewidencja zmian w środkach trwałych”

 • remont
 • ulepszenie

4. Środki trwałe w budowie i ich ujęcie w księgach rachunkowych

VII. Wartości niematerialne i prawne

1. Zakres przedmiotowy wartości niematerialnych i prawnych

2. Amortyzacja bilansowa tych składników

3. Ewidencja zdarzeń gospodarczych dotyczących tych składników

VIII. Rozrachunki w księgach rachunkowych

1. Ewidencja rozrachunków z tytułu wynagrodzeń osobowych i bezosobowych

 • weryfikacja list płac i dokumentów źródłowych
 • polecenie księgowania

2. Rozrachunki z ZUS z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych

 • deklaracja DRA i raporty imienne
 • raport RMUA

Terminy szkolenia

Name Position
O nas
KRS: 0000364556
REGON: 241710203
NIP: 6342760734
Numer rachunku
ING BANK ŚLĄSKI
17 1050 1399 1000 0023 5086 5685
Kontakt

Instytut Szkoleniowy
A&D Sp. z o.o.
ul. Nowolipki 28A/16
01-019 Warszawa

Pozostałe
szkolenia
Newsletter