Kontrola zarządcza w jednostce sektora finansów publicznych – praktyczne wskazówki

O szkoleniu

Wiedza

 • znajomość procesu wdrożenia procesu zarządzania ryzykiem

Umiejętności

 • umiejętność praktycznego, skutecznego i efektywnego wdrożenia samooceny oraz udokumentowania procesu zarządzania ryzykiem

Adresaci

 • pracownicy jednostek sektora finansów publicznych odpowiedzialni za przeprowadzanie samooceny kontroli zarządczej oraz udokumentowanie procesu zarządzania ryzykiem
 • kadra zarządzająca
 • audytorzy i kontrolerzy

Program szkolenia

Szkolenia wyjazdowe Kontrola zarządcza prowadzą tylko doświadczeni praktycy.


1. Kontrola zarządcza

 • Cele kontroli zarządczej, podział zadań i kompetencji w ramach jednostki oraz jednostkach podległych, nadzorowanych
 • Przypomnienie standardów kontroli zarządczej opublikowanych komunikatem Ministra Finansów – obowiązki wynikające z ich treści dla jednostki administracji publicznej – prezentacja systemu i elementów kontroli zarządczej

2. Zarządzanie ryzykiem

 • Podstawowe definicje, w tym: ryzyko; czynniki ryzyka, waga ryzyka, zarządzanie ryzykiem, mapa ryzyka, apetyty na ryzyko, ryzyko inherentne
 • Cele i zasady zarządzania ryzykiem
 • Jakie korzyści jednostka może uzyskać w związku z zarządzaniem ryzykiem
 • Przedstawienie przykładów skutecznych, bez kosztowych wdrożeń zarządzania ryzykiem w administracji publicznej – administracja rządowa i samorządowa
 • Omówienie przykładowej procedury zarządzania ryzykiem w jednostce sektora finansów publicznych – prezentacja możliwych metod dokumentowania analizy ryzyka
 • Zajęcia warsztatowe – określenie misji jednostki oraz podstawowych celów na poziomie komórek organizacyjnych – monitorowanie sposobu osiągania celów i realizacji zadań,
 • Jak krok po kroku wprowadzić procedurę zarządzania ryzykiem?
 • Etapy procesu zarządzania ryzykiem:
  • identyfikacja i zdefiniowanie celów działalności
  • identyfikacja i zdefiniowanie zadań służących realizacji celów
  • określenie mierników dotyczących ww. celów
  • identyfikacja zdarzeń mających wpływ na realizację założonych zadań
  • analiza ryzyka zdefiniowanych zdarzeń pod kątem prawdopodobieństwa ich wystąpienia oraz skutków ewentualnych następstw
  • określenie odpowiedniej reakcji na zidentyfikowane zagrożenia
  • podejmowanie działań zaradczych
  • informowanie pracowników o wynikach procesu zarządzania ryzykiem
  • monitorowanie wyników procesu zarządzania ryzykiem
 • Warsztaty – przygotowanie i omówienie podsumowania procesu analizy ryzyka
 • Przedstawienie nieskutecznych metod wdrożenia i stosowania procedury zarządzania ryzykiem – jakich błędów należy się wystrzegać (przykłady z jednostek administracji rządowej i samorządowej)

3. Rola audytu wewnętrznego w systemie kontroli zarządczej

4. Samoocena kontroli zarządczej

 • Jak krok po kroku przeprowadzić samoocenę
 • Cel przeprowadzenia samooceny
 • Uwagi praktyczne dotyczące przeprowadzenia samooceny
  • prezentacja podsumowania procesu samooceny oraz możliwych wniosków z nich wynikających

5. Zapewnienie o stanie kontroli zarządczej

 • Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej: rola kierownika jednostki, udział kadry zarządzającej i pracowników – przedstawienie źródeł informacji na podstawie których składane jest oświadczenie
 • Plan działalności o raz sprawozdanie z działalności jako element zapewnienia do oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
 • Dokumentowanie systemu kontroli zarządczej – przykłady

Kontrola zarządcza szkolenie 2023  – z nami praktycznie i przyjemnie


kontrola zarządcza szkolenie 2023

TERMINY SZKOLENIA

O nas
KRS: 0000364556
REGON: 241710203
NIP: 6342760734
Numer rachunku
ING BANK ŚLĄSKI
17 1050 1399 1000 0023 5086 5685
Kontakt

Instytut Szkoleniowy
A&D Sp. z o.o.
ul. Nowolipki 28A/16
01-019 Warszawa

Pozostałe
szkolenia
Cofnij