Prawo Pracy 2023 z uwzględnieniem RODO, w tym: dokumentacja pracownicza, czas pracy, ZFŚS

O szkoleniu

Wiedza

 • pozyskanie, utrwalenie i uzupełnienie wiedzy z zakresu dokumentacji pracowniczej
 • uzupełnienie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu przepisów o czasie pracy, kontroli trzeźwości i kontroli narkotycznej oraz prowadzenia ZFŚS z uwzględnieniem najnowszych zmian w przepisach, w tym RODO

Umiejętności

 • prawidłowe prowadzenie i archiwizacja dokumentacji pracownika w tym akt osobowych
  pozyskanie umiejętności planowania czasu pracy (w tym tworzenie / sprawdzanie grafików)
  i rozliczanie czasu pracy oraz dodatków za nadgodziny, za pracę w porze nocnej i w dni ustawowo wolne od pracy itp.) oraz ewidencjonowanie czasu pracy
 • organizowania i dokumentowanie pracy, prowadzenie kontroli trzeźwości i kontroli na obecność innych substancji działających podobnie do alkoholu
 • prowadzenie ZFŚS zgodnie z RODO

Program szkolenia

Dokumentacja pracownicza oraz najnowsze zmiany dot. kontroli trzeźwości oraz kontroli narkotycznej pracowników w świetle RODO


I. Prowadzenie i przechowywanie akt osobowych pracownika i pozostałej dokumentacji pracowniczej

1. Akta osobowe – źródła prawa w 2023 r.

3. Kwestionariusze osobowe: kandydata do pracy oraz pracownika, czy należy wciąż stosować?

4. Teczka z aktami osobowymi z podziałem na części: ABCD

5. Katalog danych osobowych i dokumentów dot. członków rodziny pracownika, których przetwarzanie jest dopuszczalne w świetle RODO

6. okresy przechowywania akt osobowych po zakończeniu zatrudnienia

7. Dokumenty przechowywane poza aktami osobowymi:

 • dokumentacja urlopowa
 • dokumentacja płacowa pracownika
 • pozostałe dokumenty wymienione w rozporządzeniu wykonawczym

II. Omówienie wybranych dokumentów pracowniczych

1. Umowa o pracę.

2. Oświadczenia: o wypowiedzeniu umowy o pracę i o rozwiązaniu umowy bez wypowiedzenie

3. Dodatkowa informacja o warunkach zatrudnienia

4. Uprawnienia pracownika do pozyskania dokumentacji pracowniczej w trakcie zatrudnienia i po zakończeniu stosunku pracy

5. Dokumentowanie stosowania monitoringu oraz informowanie pracowników o stosowaniu monitoring wizyjnego oraz e-poczty (w świetle kodeksu pracy i RODO)

III. Planowane zmiany w 2023 r. – kontrola trzeźwości pracowników oraz kontrola dot. innych środków działających jak alkohol (narkotyki, dopalacze)

1. Nowe podstawy prawne w zakresie kontroli trzeźwości u pracodawcy

2. Kontrola dot. stosowania środków odurzających innych niż alkohol (tzw. kontrola narkotyczna) – nowość w prawie pracy

3. W jakich okoliczność pracodawca będzie mógł dokonywać ww. kontroli we własnym zakresie świetle najnowszych przepisów, a kiedy należy ją zlecić odpowiednim instytucjom publicznym

4. Prawa i obowiązki pracownika w związku z kontrolą pracodawcy dot. trzeźwości lub tzw. kontrolą narkotyczną , w tym tryb postępowania w przypadku, gdy pracownik odmówi poddania się kontroli

5. Konieczne zmiany w wewnętrznych przepisach prawa pracy (regulamin pracy, ZUZP) u pracodawców w związku ze nowymi przepisami ustawowymi dot. kontroli trzeźwości i tzw. kontroli narkotycznej (w tym wymogi proceduralne, wymogi co do sprzętu, obowiązkowe zapisy)

6. Dokumentowanie kontroli trzeźwości i kontroli narkotycznej: zakres przedmiotowy, rodzaje danych osobowych zawartych w ww. dokumentach, przechowywanie ww. dokumentacji zgodnie z prawem pracy oraz RODO

7. Zakres odpowiedzialności porządkowej pracownika po wprowadzeniu zmian w kodeksie pracy dot. kontroli trzeźwości oraz kontroli narkotycznej


Czas Pracy po zmianach w 2023 oraz ZFŚS w świetle RODO


I. Czas pracy 2023. Planowanie rozliczanie oraz dokumentowanie czasu pracy

1. Źródła prawa

 • Kodeks pracy  oraz rozporządzenie obowiązujące zasady prowadzenia  dokumentacji pracowniczej związanej z czasem pracy
 • Regulamin pracy lub obwieszczenie o systemach czasu pracy

2. Wymiar czasu pracy w 2023 r., w tym:

 • Wpływ zwolnienia lekarskiego na rozliczenie czasu pracy
 • Urlop wypoczynkowy, a zmiana grafiku/harmonogramu czasu pracy
 • Rozliczenia czasu pracy w przypadku nieprzepracowania przez pracownika pełnego okresu rozliczeniowego

3. Systemy czasu pracy – korzyści i mankamenty z punktu widzenia pracodawcy oraz uprawnienia dla pracowników wynikające z różnych systemów czasu pracy

 • Podstawowy system czasu pracy
 • Równoważny system czasu pracy
 • Praca w pozostałych systemach i rozkładach czasu pracy

4. Normy: dobowa i tygodniowa czasu pracy i zasada średnio pięciodniowego tygodnia pracy i okresy rozliczeniowe czasu pracy obowiązujące w b.r.

 • Doba robocza, a praca w warunkach jej przekroczenie w świetle ostatniej nowelizacji
 • Ruchomy czas pracy w praktyce
 • Praca na zmiany w praktyce

5. Minimalny odpoczynek od pracy w różnych systemach czasu pracy

 • Minimalny obowiązkowy odpoczynek pracownika: 11-godzinny dobowy i 35-godzinny tygodniowy
 • Dopuszczalne prawem odstępstwa w zakresie minimalnego wypoczynku
 • System, rozkład czasu pracy oraz okresy rozliczeniowe: jak wybrać najkorzystniejsze rozwiązania uwzględniając specyfikę firmy?

6. Praca w porze nocnej, w tym należne dodatki

7. Praca w godzinach nadliczbowych

 • Dodatki 50% oraz dodatki 100% za godziny nadliczbowe
 • Udzielania czasu wolnego za nadgodziny

8. Praca w dniu wolnym, niedziele i święta – różne zasady rekompensowania dla poszczególnych grup pracowniczych

9. Dokumentacja związana z planowaniem i rozliczaniem czasu pracy w 2023 r.

 • Czemu służy i co powinna zawierać karta ewidencji czasu pracy
 • Lista obecności oraz elektroniczna ewidencja pobytu na terenie zakładu pracy
 • Tworzenie papierowych i elektronicznych rozkładów czasu pracy
 • Wnioski pracownika: o ruchomy czas pracy, o indywidualny rozkład czasu pracy, o wolne dla załatwienia spraw prywatnych
 • Wnioskowanie o wolne na podst. art.188 kp
 • Dokumentacja związana z pracą w nadgodzinach
 • Podróż służbowa – jak rozliczyć i dokumentować czas pracy – przykłady, orzeczenia SN

10. Konsekwencje naruszania przepisów o czasie pracy dla pracownika i dla pracodawcy

 • Kary porządkowe wymierzane przez pracodawcę dla pracowników nieprzestrzegających przepisów o czasie pracy
 • Obowiązki oraz zakres odpowiedzialności: pracodawcy, kierowników z tytułu niewłaściwej organizacji i rozliczenia czasu pracy podległych pracowników (odpowiedzialność porządkowa, odpowiedzialność karna)
 • Najczęściej popełniane błędy w zakresie planowani i rozliczania czasu pracy, jak ich uniknąć

II. ZFŚS w 2023 r. w świetle RODO

1. Wysokość i sposób naliczania odpisów na ZFŚS w 2023 r.

2. Osoby uprawnione do pomocy z ZFŚS

3. Zasady przyznawania świadczeń z ZFŚS – co to jest kryterium socjalne?

4. Oświadczenia o dochodach oraz inne dokumenty w działalności socjalnej, a RODO

5. Zadania, uprawnienia, powoływanie Komisji Socjalnej

6. Rodzaje świadczeń finansowanych z ZFŚS

7. Opodatkowanie świadczeń wypłacanych z Funduszu

8. Kontrola prawidłowości przyznawania świadczeń z ZFŚS

TERMINY SZKOLENIA

Name Position
O nas
KRS: 0000364556
REGON: 241710203
NIP: 6342760734
Numer rachunku
ING BANK ŚLĄSKI
17 1050 1399 1000 0023 5086 5685
Kontakt

Instytut Szkoleniowy
A&D Sp. z o.o.
ul. Nowolipki 28A/16
01-019 Warszawa

Pozostałe
szkolenia
Cofnij