Rachunkowość budżetowa w codziennej praktyce

Program szkolenia

Szkolenia wyjazdowe Rachunkowość budżetowa prowadzi doświadczony praktyk.


Zmiany w klasyfikacji budżetowej oraz aktualne zasady klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych

1. Projektowane zmiany w klasyfikacji budżetowej w 2024 r.

2. Zakres klasyfikacji środków publicznych

3. Praktyczne stosowanie klasyfikacji budżetowej

4. Planowanie z wykorzystaniem klasyfikacji

5. Dekretacja dowodu księgowego

6. Zasady doboru podziałki dla działów, rozdziałów

7. Klasyfikacja paragrafów dochodów i wydatków

8. Ewidencja planu i prawnego zaangażowania wydatków w jednostkach budżetowych

9. Zagadnienia problemowe w klasyfikacji w zakresie:

 • Zakupu towarów (w szczególności materiałów, leków)
 • Wydatków na podróże służbowe i szkolenia
 • Zakupu żywności, usług cateringowych i drobnych zakupów spożywczych na potrzeby sekretariatów
 • Opłat na rzecz budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego i różnych opłat np. za udostępnienie numeru PESEL
 • Wydatków na rzecz osób fizycznych niezatrudnionych w jednostce np. na zakup odzieży
 • Zakupu ekspertyz i opracowań podczas remontu lub inwestycji
 • Nakładów na środki trwałe, pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w zakresie
 • Rozszerzenia gwarancji
 • Nagród konkursowych i rzeczowych
 • Badań lekarskich osób kierowanych do prac społecznych – usługa czy badania lekarskie?
 • Zakupu i dostawy energii w ramach kilku umów
 • Opłat abonamentu RTV
 • Ekwiwalentu za urlop, odprawę pośmiertną, zaległego wynagrodzenia po śmierci pracownika

Zarządzanie składnikami mienia ruchomego i WNiP

1. Przedmiot gospodarowania – podstawy klasyfikacji aktywów jednostki

2. Sposób ustalenia wartości początkowej środków trwałych i WNiP

3. Ustalanie okresu, w którym jednostka ponosiła koszty związane z wytworzeniem środka trwałego

4. Koszty zwiększające wartość początkową środka trwałego (operaty szacunkowe, itp.)

5. Inwestycja w obcym środku trwałym

6. Nabycie WNiP

7. Zasady ujmowania środków trwałych w ewidencji bilansowej

8. Rodzaje nakładów na eksploatację mienia ruchomego

9. Środki trwałe umarzane jednorazowo – specyfika środka trwałego umarzanego jednorazowo

10. Gospodarowanie składnikami mienia ruchomego i WNiP w jednostce:

 • Zmiana miejsca użytkowania
 • Odłączenie części zestawu np. monitora
 • Przełączenie części między składnikami mienia ruchomego
 • Zmiany sposobu wyceny składników podczas nieodpłatnego przekazania
 • Zaprzestanie użytkowania WNiP z licencją terminową lub wieczystą

11. Jednostki obowiązane stosować przepisy w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa

12. Ustalanie wartości początkowej mienia ruchomego

13. Obiekt inwentarzowy środka trwałego i zakres środka trwałego

14. Powoływanie komisji

15. Zaprzestanie ujmowania w księgach rachunkowych mienia ruchomego

16. Ustalanie wartości zbędnych i zużytych składników mienia ruchomego składników mienia ruchomego

17. Zasady ustalania wartości rynkowej

18. Nowe zasady zgłaszania chęci zbycia zbędnych i zużytych składników mienia ruchomego Prezesowi Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej

19. Stosowanie wartości progowych (2.000 zł, 100.000 zł, 200.000 zł)

20. Sposoby zbycia mienia ruchomego i WNiP wymagające zamieszczenia informacji w BIP

21. Zasady obowiązujące przy zbywaniu składników mienia ruchomego w trybie konkurencyjnym – procedura

 • Sprzedaż (przetarg, aukcja negocjacje)
 • Dzierżawa
 • Najem
 • Nieodpłatne przekazanie
 • Darowizna
 • Sprzedaż mienia pracownikowi

22. Likwidacja składników mienia ruchomego

23. Likwidacja wartości niematerialnych i prawnych

24. Nakłady na składniki mienia ruchomego i WNiP

25. Zagadnienia problemowe związane ze środkami trwałymi, m.in.:

 • Czy każdy pracownik może kupić laptop?
 • Czy konieczna jest procedura sprzedaży w przypadku starych mebli?
 • Czy informacja o zużytej odzieży roboczej powinna być zamieszczona w BIP?
 • Czy każdy pracownik może być w komisji likwidacyjnej?

26. Odpowiedzialność w zakresie gospodarki majątkowej w jsfp.


szkolenia wyjazdowe Rachunkowość budżetowa – z nami praktycznie i przyjemnie


 

TERMINY SZKOLENIA

Name Position
Rachunkowość budżetowa w codziennej praktyce 03.09.2024 - 06.09.2024 Sopot
O nas
KRS: 0000364556
REGON: 241710203
NIP: 6342760734
Numer rachunku
ING BANK ŚLĄSKI
17 1050 1399 1000 0023 5086 5685
Kontakt

Instytut Szkoleniowy
A&D Sp. z o.o.
ul. Nowolipki 28A/16
01-019 Warszawa

Pozostałe
szkolenia
Cofnij