Czas Profesjonalnego Księgowego. Środki trwałe 2022

O szkoleniu

Wiedza

Środki trwałe 2022 to szkolenie wyjazdowe na którym:

 • Uczestnik zapozna się ze szczegółowymi zagadnieniami w zakresie podatkowego i rachunkowego rozliczania wydatków na środki trwałe i wartości niematerialne i prawne oraz wydatków inwestycyjnych w przedsiębiorstwach

Umiejętności

Uczestnik zna zasady:

 • ustalania wartości początkowej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
 • przyjmowania odpowiednich metod i stawek amortyzacyjnych
 • ulepszania i modernizacji środków trwałych
 • inwestycji w obcych środkach trwałych
 • kosztów związanych ze środkami trwałymi wyłączonych z kosztów uzyskania przychodów

Adresaci

 • pracownicy działów księgowych
 • pracownicy biur rachunkowych

Program szkolenia

I. Definicja środków trwałych

 • środki trwałe w ujęciu podatkowym (ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych)
 • środki trwałe w ujęciu bilansowym (ustawa o rachunkowości, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości)
 • komunikacja z działem księgowości, odpowiedzialność działów technicznych

II. Klasyfikacja środków trwałych

 • zasady przypisywania i stosowania kodów
 • znaczenie klasyfikacji dla celów podatkowych

III. Ewidencja środków trwałych
Pojęcie i zakres ewidencji środków trwałych

IV. Wycena wartości początkowej środków trwałych

 • wartość początkowa środków trwałych wytworzonych we własnym zakresie
 • wartość początkowa środków trwałych nabytych (nowe i używane) – zakup, aport, darowizna
 • ujęcie kosztów finansowania zewnętrznego
 • składniki wartości środków trwałych (koszty dodatkowe, koszty eksploatacji, nakład pracy własnej, koszty wspólne)
 • środki trwałe sfinansowane (w części lub całości) dotacją
 • inwestycje w obcych środkach trwałych

V. Amortyzacja środków trwałych wg  ustawy o rachunkowości i ustaw podatkowych

 • zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych i ich wpływ na optymalizację   obciążeń podatkowych
 • weryfikacja okresów i stawek amortyzacyjnych
 • indywidualne stawki amortyzacyjne
 • rozwiązania dla składników o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł
 • wpływ przyjętych rozwiązań w zakresie amortyzacji na podatek odroczony
 • wyłączenia z amortyzacji podatkowej a wyłączenia odpisów amortyzacyjnych z kosztów uzyskania przychodów
 • amortyzacja środków trwałych otrzymanych w drodze darowizny
 • amortyzacja środków trwałych finansowanych dotacją unijną i dotacją z Urzędu Pracy

VI. Środki trwałe w budowie

 • inwestycje
 • dokumentacja
 • moment rozpoczęcia korzystania ze środka trwałego

VII. Zmiany w środkach trwałych

 • zaprzestanie użytkowania
 • utrata wartości
 • podział środka trwałego
 • straty, zmiany lokalizacji
 • zawieszenie działalności
 • likwidacja

VIII. Inwentaryzacja środków trwałych

 • określenie cech, terminów i sposobów inwentaryzacji
 • instrukcja inwentaryzacyjna – zasady tworzenia
 • niedobory zawinione i niezawinione
 • dokumentacja i ewidencja inwentaryzacji
 • wzory dokumentów inwentaryzacyjnych

IX. Wartości niematerialne i prawne

 • definicja w oparciu o ustawę o rachunkowości
 • definicja w oparciu o prawo podatkowe
 • rodzaje
 • wycena na dzień pozyskania i dzień bilansowy
 • ewidencja wartości niematerialnych i prawnych
 • stawki i metody amortyzacji, możliwość ulepszenia

X. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne a podatek od towarów i usług

 • podatek naliczony przy zakupie i wytworzeniu środków trwałych i WNiP
 • podatek należny przy sprzedaży, aporcie i nieodpłatnym przekazaniu (cele własne, darowizna) środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
 • remanent likwidacyjny w podatku VAT a środki trwałe i wartości niematerialne i prawne
 • korekta podatku naliczonego przy zmianie przeznaczenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
 • stosowanie proporcji do odliczenia VAT przy sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej

XI. Samochody jako szczególne środki trwałe

 • problemy w podatku dochodowym i podatku od towarów i usług

XII. PCC przy zakupie i sprzedaży

 • podatek od czynności cywilnoprawnych przy zakupie i sprzedaży środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Środki trwałe 2020 w codziennej praktyce

Terminy szkoleń

Name Position
O nas
KRS: 0000364556
REGON: 241710203
NIP: 6342760734
Numer rachunku
ING BANK ŚLĄSKI
17 1050 1399 1000 0023 5086 5685
Kontakt

Instytut Szkoleniowy
A&D Sp. z o.o.
ul. Nowolipki 28A/16
01-019 Warszawa

Pozostałe
szkolenia
Newsletter