Czas Profesjonalnego Kadrowego. Prawo Pracy 2023 – 2024 – zmiany oraz bieżące problemy

O szkoleniu

Wiedza

Celem szkolenia Prawo Pracy 2023 – 2024 jest przekazanie wiedzy z zakresu zmian w prawie pracy od 26 kwietnia 2023 roku, ze szczególnym uwzględnieniem zmian dotyczących zasad tworzenia dokumentacji pracowniczej z przeznaczeniem dla wszystkich pracowników zajmujących się sprawami pracowniczymi.
Przedmiotem szkolenia  jest przygotowanie do nowych rewolucyjnych zmian w prawie pracy wynikających z konieczności implementacji do polskiego porządku prawnego dyrektyw UE: (Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1152 z dnia 20 czerwca 2019 w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej, Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów).
Szkolenie również poświęcone jest zagadnieniom związanym z czasem pracy i urlopami wypoczynkowymi w trudnych przypadkach.
Wykład połączony z analizą przypadków (proponowanych  przez trenera i zgłaszanych przez uczestników), dyskusja moderowana.

Umiejętności

 • praktyczne zastosowanie zmian w przepisach w sprawie przejrzystych form zatrudniania, urlopów wypoczynkowych i innych nieobecności usprawiedliwionych w pracy
 • prawidłowego prowadzenia dokumentacji pracowniczej, w szczególności akt osobowych oraz dokumentacji czasu pracy, aktualizacji dokumentacji pracowniczej  w związku ze zmianami
 • świadomość odpowiedzialności pracodawcy oraz jego obowiązków względem organów sprawujących kontrolę w tym zakresie
  • umiejętność zarządzania czasem pracy u pracodawcy, ze szczególnym wskazaniem na zasady prawidłowego planowania i rozliczania czasu pracy
  • umiejętność właściwej oceny rozwiązań dotyczących czasu pracy i ich prawidłowego wyboru dla efektywnego gospodarowania czasem pracy pracowników

Adresaci

 • osoby chcące pogłębić swoją wiedzę na temat zmian w prawie pracy
 • osoby pracujące w działach personalnych
 • doświadczeni praktycy

Program szkolenia

Szkolenia wyjazdowe Prawo Pracy 2023 – 2024 prowadzą tylko doświadczeni praktycy.


Szczegółowe omówienie nowych wzorów druków dokumentacji pracowniczej w zakresie:

ZMIANY PO WPROWADZENIU RODO

 • Podstawy prawne przetwarzania dokumentacji kandydata i pracownika w dziale kadr.
 • Kserowanie, przechowywanie dokumentów kandydata lub pracownika w procesie zatrudnienia
 • Czy można przetwarzać zdjęcie kandydata lub pracownika na potrzeby zakładu pracy
 • Czy pracodawca może przetwarzać dane o karalności kandydatów na pracowników i pracowników?
 • Zbieranie danych osobowych
 • Jak wygląda nasza lista obecności po wprowadzeniu RODO

PROCES REKRUTACJI

 • Jakich informacji pracodawca może żądać na etapie rekrutacji?
 • Jak postąpić w przypadku kiedy kandydat udostępnią więcej danych osobowych aniżeli pracodawca może żądać. Na co należy zwrócić uwagę
 • Poprawność zgody na przetwarzanie danych , co powinna zawierać.
 • Jak długo można przechowywać dokumenty rekrutacyjne?
 • Kto może przetwarzać dane kandydata

SZCZEGÓŁOWE OMÓWIENIE NOWYCH WZORÓW DRUKÓW DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ

 • Obowiązku informacyjnego do umowy o pracę – ze szczególnym uwzględnieniem dodatkowych informacji
 • Nowa treść umowy o pracę – na co należy zwrócić szczególną uwagę, elementy fakultatywne treści umowy o pracę
 • Wzór wniosku pracownika o zatrudnienie na podstawie przewidywanych warunków zatrudnienia a obowiązki pracodawcy
 • Wzór wniosku o udzielenie dwóch dni wolnych od pracy z powodu siły wyższej
 • Jakie elementy winien zawierać wniosek pracownika o udzielenie urlopu opiekuńczego a nowe obowiązki pracodawcy, kiedy należy najpóźniej złożyć taki wniosek, a kiedy pracodawca najpóźniej musi udzielić zgody na urlop
 • Co powinien zawierać wniosek pracownika o zastosowanie elastycznej organizacji pracy, czy pracodawca musi uwzględnić taki wniosek pracownika
 • Nowy wzór wniosku rodzica opiekującego się dzieckiem do 8 roku życia, gdzie należy taki wniosek przechowywać i jak długo
 • Dokumentacja niezbędna do wprowadzenia zasad kontroli trzeźwości
 • Aktualizacja regulaminów pracy o zapisy – praca zdalna, kontrola trzeźwości, na co należy zwrócić szczególną uwagę aby nie popełnić błędu

PRZEJRZYSTE FORMY ZATRUDNIENIA – ZMIANY PO 26.04.2023

 • Rozszerzenie katalogu pracowników w zakresie równego traktowania w zatrudnieniu
 • Zawieranie umów na okres próbny po zmianach na co należy zwrócić szczególną uwagę
 • Czy w samorządach dozwolone jest stosowanie umów na okres próbny i w jakich przypadkach ma to zastosowanie
 • Zawarta umowa na okres próbny a przedłużenie jej o nieobecność usprawiedliwioną pracownika.
 • Jaka forma jest dopuszczalna. Jakie należy spełnić warunki
 • Kiedy należy w umowie zawartej na okres próbny wskazać „zamiar” dalszego kontynuowania zatrudnienia
 • Czy pracodawca jest zobowiązany do podania przyczyny w przypadku wcześniejszego wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na okres próbny
 • Kiedy pracownik może złożyć do pracodawcy wniosek o zmianę formy zatrudnienia i z jaką częstotliwością
 • Czy pracodawca jest zobowiązany uznać proponowane zamiany zatrudnienia umowy o pracę przez pracownika
 • Co może być przesłanką niewyrażenia zgody na zmianę warunków wypowiedzenia umowy o pracę przez pracownika
 • Którzy pracownicy są uprawnieni do wnioskowania o zmianę warunków zatrudnienia umowy o pracę
 • Jak zmiany dotyczące wypowiadania umów zawartych na czas określony i jak wpłyną na zatrudnienie pracownika
 • Jakie umowy o pracę wliczamy do limitu 3 umów i 33 miesięcy trwania
 • Czy podanie przyczyny wypowiedzenia umowy na zastępstwo również dotyczy po nowelizacji przepisów
 • Umowa na czas określony a przyczyna wypowiedzenia obowiązek czy dobrowolność
 • Czy pracodawca zobowiązany jest uzgadniać przyczynę wypowiedzenia ze związkami zawodowymi
 • Nowe uprawnienia pracowników przy wypowiadaniu umów na czas określony
 • Czy wypowiadanie umów zawartych na czas określony dotyczy tylko pracowników zatrudnionych po 26.04.2023 r.
 • Jakie mogą być przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony – analiza przykładów
 • Jak jest różnica pomiędzy porozumieniem zmieniającym a wypowiedzeniem warunków umowy pracę
 • Nowa informacja o warunkach zatrudnienia – omówienie wzoru
 • Czy pracodawca jest zobowiązany uzupełnić informację o warunkach zatrudnienia wszystkim zatrudnionym pracownikom
 • Jeżeli następują zmiana warunków zatrudnienia pracownikom zatrudnionym po 26.04.2023 czy należy udzielić informacji o warunkach w zatrudnieniu na nowych zasadach

RÓWNOWAGA POMIĘDZY ŻYCIEM ZAWODOWYM A PRYWATNYM

 • Kodeks pracy po zmianach w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów
 • Zasady i forma udzielania dni wolnych w związku z siłą wyższą. Czy pracodawca może odmówić udzielenia dni wolnych. Termin udzielenia dni wolnych
 • Kiedy należy udzielić siły wyższej w dniach a kiedy w godzinach
 • Jak naliczyć ii wypłacić wynagrodzenie za pracę w trakcie korzystania z siły wyższej
 • Czy należy wynagrodzenie w związku z siłą wyższą wyrównać do minimalnego wynagrodzenia
 • Urlop opiekuńczy a obowiązki pracodawcy. Czy pracodawca jest związany wnioskiem. Czy pracodawca i w jakim terminie może odmówić udzielenia urlopu opiekuńczego pracownikowi.
 • Czy wszyscy pracownicy są uprawnieni do korzystania z urlopu opiekuńczego
 • Kiedy pracodawca najpóźniej może udzielić urlopu opiekuńczego
 • Urlop opiekuńczy a uprawnienia pracownicze, czy ma wpływ na wypłatę świadczeń pieniężnych np. „13”
 • Urlop opiekuńczy a uprawnienia pracownicze
 • Urlop opiekuńczy a wysokość wynagrodzenia pracownika. Czy należy wypłacić dodatek uzupełniający do minimalnego wynagrodzenia
 • Ochrona pracownika a urlop opiekuńczy
 • Nowe zasady udzielania urlopu rodzicielskiego
 • Na jakich zasadach pracownicy mogą korzystać z urlopu rodzicielskiego
 • Czy jeden rodzic może skorzystać z 41 tygodni urlopu rodzicielskiego
 • Dodatkowe 9 tygodni urlopu rodzicielskiego – jak to wygląda w praktyce
 • Czy dodatkowy urlop rodzicielski 9 tygodni należy się tylko ojcu dziecka
 • Jak należy udzielić urlopu rodzicielskiego dla dzieci urodzonych przed 26.04.2023 r – omawianie wzorów druku
 • Długość trwania urlopu ojcowskiego – co się zmianie
 • Urlop rodzicielski dla ojców dzieci urodzonych przed 26.04.2023 – co należy zrobić aby wykorzystać urlop ojcowski
 • Elastyczna organizacja pracy – kto jest uprawniony
 • Czy pracodawca jest związany wnioskiem pracownika o elastyczną organizację pracy
 • Rodzaje elastycznej organizacji pracy
 • Elastyczna organizacja pracy a powrót do poprzednich warunków zatrudnienia

PRACA ZDALNA

 • Praca zdalna – w jaki sposób należy uregulować pracę zdalną
 • Kiedy pracodawca jest zobowiązany wprowadzić regulamin pracy zdalnej a kiedy porozumienie
 • Czy wprowadzenie regulaminu pracy zdalnej jest obowiązkowe
 • Gdzie należy uregulować zasady pracy zdalnej okazjonalnej
 • Czy pracodawca musi wyrazić zgodę na pracę zdalną okazjonalną
 • Obowiązki pracodawcy przy pracy zdalnej okazjonalnej a uprawnienia pracownika
 • Żądanie pracy zdalnej przez pracownicę w ciąży, pracowników opiekujących się dziećmi, pracownika opiekującego się niepełnosprawnym dzieckiem lub dorosłym członkiem gospodarstwa domowego – jak uzasadnić brak zgody pracodawcy
 • Praca zdalna a kontrola warunków pracy pod względem BHP
 • Czy pracodawca będzie mógł kontrolować pracownika w domu?
 • Koszty pracodawcy w związku z zleceniem pracy zdalnej

KONTROLA TRZEŹWOŚCI

 • Zasady wprowadzenia kontroli trzeźwości lub kontroli obecności środków działających podobnie do alkoholu
 • Czy wszyscy pracodawcy zobowiązani są do wprowadzenia regulaminu trzeźwości
 • Kiedy pracodawca może przeprowadzić kontrolę trzeźwości wśród pracowników
 • Gdzie pracodawca i jak długo może przechowywać dokumenty z przeprowadzonych kontroli trzeźwości
 • Dokumentacja pracownicza – akta osobowe po zmianach . czy obowiązkowe jest uzupełnianie akt osobowych o część E dla każdego pracownika
 • Kontrola trzeźwości a osoby świadczące pracę na innej podstawie niż stosunek pracy

CZAS PRACY


1. Wymiar czasu pracy, systemy, rozkłady i okresy rozliczeniowe czasu pracy

 • wymiar czasu pracy w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy
 • obowiązkowe zapisy dotyczące czasu pracy w umowach o pracę zawieranych na część etatu
 • normy czasu pracy w informacji o dodatkowych warunkach zatrudnienia
 • rodzaje systemów czasu pracy i zasady ich wprowadzania
 • ruchomy i elastyczny czas pracy – nowe rozkłady czasu pracy, zasady wprowadzania i stosowania

2. Praca w godzinach nadliczbowych i w dniach wolnych od pracy

 • definicja godzin nadliczbowych
 • ustalanie godzin nadliczbowych z tytułu przekroczenia normy dobowej i tygodniowej
 • godziny ponadwymiarowe i nadliczbowe niepełnoetatowców
 • rekompensata pracy w godzinach nadliczbowych – czas wolny oraz dni wolne
 • dopuszczalność finansowej rekompensaty za pracę w godzinach nadliczbowych
 • rozliczanie godzin nadliczbowych a okres rozliczeniowy

3. Praca w niedziele i święta

 • dopuszczalność pracy w niedziele i święta
 • rozliczanie pracy w niedziele i święta
 • praca w niedziele i święta a zasada 5-dniowego tygodnia pracy
 • praca w niedziele i święta a godziny nadliczbowe z tytułu przekroczenia normy dobowej i tygodniowej

4. Praca w porze nocnej

 • definicja pory nocnej i zasady jej wprowadzania w zakładzie pracy
 • pracownik pracujący w nocy
 • zakazy w zakresie pracy w porze nocnej
 • pora nocna a nadgodziny
 • rozliczenie finansowe pracy w porze nocnej – dodatki ustawowe i wewnątrzzakładowe

5. Dyżur

 • pojęcie dyżuru
 • dopuszczalność dyżuru
 • dyżur a godziny nadliczbowe

6. Wyjścia prywatne

 • wniosek o wyjście prywatne
 • możliwość i zasady odpracowania wyjścia prywatnego
 • odpracowanie oraz nieodpracowanie wyjścia prywatnego a prawidłowe rozliczenie wynagrodzenia

7. Planowanie i rozliczenie czasu pracy

 • Planowanie czasu pracy – czy należy planować czas pracy na cały okres rozliczeniowy
 • Ustalanie wymiaru czasu pracy na cały i na część okresu rozliczeniowego – w jaki sposób zsynchronizować nowego pracownika w zespole z czasem pracy osoby kończącej pracę?
 • zasady i potrzeba oznaczania “odpowiedniej ilości dni wolnych od pracy”
 • Zasady elastycznej organizacji czasu pracy po nowelizacji przepisów dla grupy uprawnionych pracowników
 • Jak prawidłowo wprowadzić ruchomy rozkład czasu pracy
 • Do jakich systemów czasu pracy można zastosować ruchomy rozkład czasu pracy
 • Co należy rozumieć przez elastyczną organizację czasu pracy i jakie to ma odniesienie do
 • Na co powinniśmy zwrócić szczególną uwagę przy planowaniu czasu pracy
 • Najważniejsze zagadnienia, definicje niezbędne do prawidłowego planowania czasu pracy
 • W jaki sposób uregulować zasady czasu pracy w firmie, aby zminimalizować ryzyko popełnienia wykroczenia przez menedżerów
 • Czy można dokonywać zmian w harmonogramach czasu pracy w trakcie okresu rozliczeniowego
  zasady wprowadzania zmień w zaplanowanym harmonogramie
 • Odbiór czasu wolnego za przepracowane nadgodziny średniotygodniowe, a planowanie czasu pracy w soboty
 • Jak prawidłowo rozliczyć nadgodziny w równoważnym czasie pracy – rozwiązywanie na przykładzie
 • Czy można godziny nadliczbowe za zgoda pracodawcy i pracownika przenieść na drugi okres rozliczeniowy czasu pracy
 • Rozliczenie nadgodzin średniotygodniowych a zasada przeciętnie 5 dniowego tygodnia pracy
 • Kiedy rozliczamy godziny dobowe a kiedy średniotygodniowe – stanowisko PIP
 • Czy można zaplanować mniej godzin w miesiącu aniżeli wynosi czas normatywny
 • Jak postąpić jeżeli w jednym miesiącu wychodzi niedopracowanie godzin a w drugim nadpracowanie
 • Czy w trakcie okresu rozliczeniowego można zmienić harmonogram czasu pracy – stanowisko PIP
 • Rozliczanie czasu pracy na wniosek pracownika lub na wniosek pracodawcy – różnice i zasady
 • Czy można planować nadgodziny lub pracę w sobotę czy niedzielę i święto. Jak to prawidłowo rozliczyć

8. Czas pracy a szkolenia bhp, badania lekarskie i podróże służbowe – jak prawidłowo rozliczyć czas pracy pracownika

9. Czas pracy kadry kierowniczej: kierowników jednostek organizacyjnych, kierownika zespołu / dowódcy zmiany, brygadzistów – różnice wynikające z Kodeksu pracy

10. Czas pracy pracowników niepełnosprawnych

11. Udzielanie pracownikom zwolnień od pracy oraz usprawiedliwianie nieobecności w pracy

12. Dokumentowanie czasu pracy

 • listy obecności i elektroniczna rejestracja pobytu na terenie zakładu pracy, a karta ewidencji czasu pracy
 • zasady i forma prowadzenia ewidencji czasu pracy – dodatkowe wymogi
 • przechowywanie dokumentacji z zakresu czasu pracy
 • systemy rejestrowania czasu pracy, w tym stosowanie elektronicznych rejestratorów czasu pracy (RCP) – pułapki zastosowania RCP jako samoistnej ewidencji czasu pracy

13. Konsekwencje naruszania przepisów o czasie pracy dla pracownika i dla pracodawcy

 • odpowiedzialność porządkowa pracowników w zakresie naruszania porządku i dyscypliny pracy w
  kontekście obowiązującego w zakładzie czasu pracy
 • obowiązki i odpowiedzialność osób kierujących pracownikami (kierownicy, menadżerowi, team leaderzy) za brak nadzoru w zakresie przestrzegania przepisów o czasie pracy oraz planowania i rozliczania czasu pracy
 • obowiązki pracodawców w zakresie czasu pracy oraz odpowiedzialność wykroczeniowa za naruszenie przepisów o czasie pracy

szkolenia wyjazdowe Prawo Pracy 2023 – 2024 – z nami praktycznie i przyjemnie


szkolenie wyjazdowe prawo pracy 2023

O nas
KRS: 0000364556
REGON: 241710203
NIP: 6342760734
Numer rachunku
ING BANK ŚLĄSKI
17 1050 1399 1000 0023 5086 5685
Kontakt

Instytut Szkoleniowy
A&D Sp. z o.o.
ul. Nowolipki 28A/16
01-019 Warszawa

Pozostałe
szkolenia
Cofnij